ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรพงษ์ คำสีเขียว 4
2 กชกร ลาภมาก 3
3 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 3
4 ศุภธิดา อ่ำทอง 2
5 มธุรส ชัยหาญ 2
6 สุภัทรตรา สุขะ 2
7 มนตรี สิงหะวาระ 1
8 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 1
9 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 1
10 อรทัย มิ่งธิพล 1
11 ศมาพร แสงยศ 1
12 สมคิด ดีจริง 1
13 ศรีไพร สกุลพันธ์ 1
14 สุรพล ชุ่มกลิ่น 1
15 จุฬาลักษณ์ มหาวัน 1
16 แฉล้ม วชิรพันธุ์สกุล 1
17 เอมอร วันเอก 1
18 วชิราภรณ์ เขียวมั่ง 1
19 นิยดา รักวงษ์ 1
20 เสมอขวัญ ตันติกุล 1
21 ศิริพร พันธุลี 1
22 นิวุฒิ หวังชัย 1
23 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
24 สุภัค มหัทธนพรรค 1
25 สมชาติ ธนะ 1
26 ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี 1
27 จงกล พรมยะ 1
28 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ 1
29 วรรณกนก เขื่อนสุข 1
30 พงษ์ศักดิ์ อินงาม 1
31 แสงทอง พงษ์เจริญกิต 1
32 บัญชา ทองมี 1
33 อิราวัฒน์ ชมระกา 1
34 มุจลินทร์ ผลจันทร์ 1
35 เมทินี มาเวียง 1
36 อภิชาติ สังข์ศรี 1
37 อนุชา แยงไธสง 1
38 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 1
39 วิชิต สมบัติ 1
40 พัทยา แก้วสาร 1
41 จิรศักดิ์ บางท่าไม้ 1
42 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 1
43 มัลลิกา เจริญสุธาสินี 1
44 วัลยา วิริยเสนกุล 1
45 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
46 ณัชพล สามารถ 1
47 ฐิติมา พราวศรี 1
48 ณัฐนันท์ อุดแน่น 1
49 เจษฎา มิ่งฉาย 1
50 ปัญณิตา ชัยสนิท 1
51 ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 1
52 สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 1
53 อรุณี คงดี 1
54 เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง 1
55 กัลยรัตน์ คำพรม 1
56 ธนกฤต พรมวาส 1
57 สังวาล สมบูรณ์ 1
58 พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน 1
59 เณริสสา อ่อนขำ 1
60 ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 10
2 2556 10
3 2555 13
4 2554 7
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 3
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การฟื้นฟูแหล่งนิเวศผักหวานป่า เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจกับชุมชนใน พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 การควบคุมทางชีวภาพของ แบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย : การทดสอบสภาพเรือนทดลอง
3 การผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซ่าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่
4 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายร่วมกับหญ้าเนเปียร์
5 การปรับปรุงดินเกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวหอมอินทรีย์
6 การใช้ประโยชน์เชื้อราโรคแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่น ควบคุมเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis Hood (Thysanoptera: Thripidae) และการประเมินประโยชน์ของเชื้อราเหล่านั้น
7 การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ทาแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้ง และภาวะอุทกภัย จังหวัดลำพูน
8 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
9 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อความมั่นคงทางพลังงานในชุมชน
10 ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
11 การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล
12 นาโนกลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้แพลทินัมเซลล์ติดบนอนุภาคทองคำนาโนสำหรับตรวจวัดปริมาณกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
13 การใช้เทคนิคเอนแคปซูลเลชันในการบรรจุสารสกัดสมุนไพรเพื่อเตรียมสิ่งทอสมบัติพิเศษด้านการต้านเชื้อแบคทีเรีย
14 การพัฒนาเทคนิคพลาสมาและอิทธิพลของพลาสมาต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มซิงค์ออกไซด์
15 การศึกษาประสิทธิภาพของพืชพรรณทางงานภูมิทัศน์ในการลดมลพิษทางน้ำในระบบการกักเก็บน้ำทางชีวภาพ
16 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิก(x) BiFeO3 - (1-x) (K,Na,Li) NbO3
17 ความหลากหลายของเชื้อราในดินและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
18 พัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากแหนแดงและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
19 การออกแบบและสร้างต้นแบบตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ
20 การปรับปรุงสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพและทดสอบความคงตัวทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
21 การพัฒนารูปแบบจัดการดินและนาในระบบการปลูกข้าวเพื่อการประหยัดน้ำ
22 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษกิจของไทย
23 การศึกษาความหลากหลายของยีนโปรตีนตอบสนองต่อความร้อนจากข้าวไทย
24 การสร้างฟังก์ชันสมาชิกของอินเทอวัลไทป์ทูด้วยพอสซิบิลิสติกซีมีนส์สำหรับการตรวจจับก้อนหินปูนขนาดเล็กในภาพรังสีเต้านม
25 สารสนเทศผู้ดูแลระบบและหลักสูตรของคณะในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
26 การวิเคราะห์ผลมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก:กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
27 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุตรดิถต์ ผ่านพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
28 การพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
29 การประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศทางน้ำของลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
30 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมีเป็นพิษในภาคเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำจังหวัดพะเยา
31 การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมลุ่มน้ำแม่ต๋ำอย่างยั่งยืน
32 โครงการพัฒนาระบบน้ำหยดโครงการพัฒนาระบบน้ำหยดสำหรับเพาะปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมสำหรับเพาะปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม
33 สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตข้าวฮางงอกต่อปริมาณสารกาบา
ปี พ.ศ. 2554
34 การผลิตและใช้งานเชื้อเพลิงเหลวจากซังข้าวโพด
35 การประยุกต์ใช้วิธีการไฟเออะไฟล์แก้ปัญหาการจัดการตารางการผลิต
36 เนื้อหาหน่วยคณิตศาสตร์ : การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ ที่เป็นปัญหาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยครู
37 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้วล้อมดาว
38 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาเพาะลูกผสมแบบอินทรีย์ให้ปลอดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
39 กรรมวิธีการคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าสดเพื่อคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์น้ำ
40 การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใช้กากเหลือจากการหมักสูตรสุกรทดแทนแหล่งโปรตีนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2553
41 การประยุกต์ใช้วิธีการยิงคำตอบเชิงตัวเลขบนครึ่งโดเมนกับปัญหาบ่อศักย์คู่สมมาตร กำลังสี่ใน 1 มิติ
42 การหาปริมาณอาร์ซีไนต์และอาซีเนตในตัวอย่างน้ำที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี
43 การออกแบบและปรับปรุงการจัดวางผังโรงงาน และ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
44 โครงการออกแบบและจัดทำระบบเอกสารและบัญชี
45 โครงการการให้คำปรึกษา " บัญชี และภาษี "
ปี พ.ศ. 2552
46 โครงการอบรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป " การใช้เทคโนโลยีจาวา สำหรับพัฒนาระบบใช้งานจริง ( ซอฟแวร์ร้านขายยาสำเร็จรูป )
47 โครงการและการพัฒนาและปรับปรุงระบบ " การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และการใช้ระบบ E-commerce อย่างเป็นระบบ "
ปี พ.ศ. 2551
48 การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
49 กระบวนการจำแนกเสียงของโลมาหลังโหนก
50 กระบวนการการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
51 โครงการวิจัยแบบบูรณาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตกรรมแก้วศิลป์
ปี พ.ศ. 2550
52 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
53 การศึกษาเรื่องราวของชุมชนห้วยหม้ายเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
54 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
55 ระบบการใช้พลังงานชีวมวลแบบรวมศูนย์สำหรับอบแห้งลำไยด้วยเครื่องอบแบบกระบะ (โครงการวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์)
56 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยกวน : ผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
57 โครงการพัฒนาวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้อุตรดิตถ์แบรนด์เพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์
59 ความหลากหลายของเห็ดกินได้และเห็ดพิษในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์