ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจิตรา แดงปรก 5
2 สมปอง สรวมศิริ 4
3 วรศิลป์ มาลัยทอง 3
4 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 3
5 พาวิน มะโนชัย 3
6 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 3
7 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 3
8 ธีรนุช เจริญกิจ 2
9 กาญจนา เศรษฐนันท์ 2
10 วาสนา พิทักษ์พล 2
11 ดำรง ลีนานุรักษ์ 2
12 นฤมล มาแทน 2
13 อิราวัฒน์ ชมระกา 2
14 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
15 วีรชัย เพชรสุทธิ์ 2
16 อำนาจ รักษาพล 2
17 ศิริพร กิรติการกุล 2
18 วศิน เจริญตัณธนกุล 2
19 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
20 ธีรพล ธุระกิจเสรี 1
21 วีรินท์รดา ทะปะละ 1
22 สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม 1
23 นิตยา ใจทนง 1
24 นิวุฒิ หวังชัย 1
25 เบญจวรรณ สุจริต 1
26 จิรนันท์ เสนานาญ 1
27 วชิระ ชุ่มมงคล 1
28 ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 1
29 เกรียงไกร ราชกิจ 1
30 ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 1
31 ศรายุทธ ตรีรัตน์ 1
32 ศรีไพร สกุลพันธ์ 1
33 นพวรรณ บุญธรรม 1
34 เกศสุดา สิทธิสันติกุล 1
35 นิโรจน์ สินณรงค์ 1
36 ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 1
37 สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 1
38 กชพร ศิริโภคากิจ 1
39 ศรัณยู สงเคราะห์ 1
40 จิราพร โรจน์ทินกร 1
41 ประภากร ธาราฉาย 1
42 ฉันทนา วิชรัตน์ 1
43 ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 1
44 กมลวรรณ ศุภวิญญู 1
45 พึ่งพร เนียมทรัพย์ 1
46 ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 1
47 สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 1
48 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 1
49 วิวัฒน์ พิชญากร 1
50 พิทักษ์ อยู่มี 1
51 มัลลิกา เจริญสุธาสินี 1
52 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 1
53 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
54 คำนึง วาทโยธา 1
55 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
56 ดลฤดี หอมดี 1
57 นันทกานต์ วงศ์เกษม 1
58 ณัชวิชญ์ ติกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 21
3 2556 7
4 2555 4
5 2554 5
6 2553 7
7 2552 7
8 2551 14
9 2550 11
10 2549 6
11 2548 6
12 2547 3
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทบทวนสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั้งยืนให้ไปสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2 การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานสำหรับกระบวนการการรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง
3 รูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย
4 การจัดการความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง
5 การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของห้องรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง
ปี พ.ศ. 2557
6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
7 การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำ
8 ผลของการรมด้วยไอของน้ำมันหอมระเหยสะระแหน่ร่วมกับการเคลือบผิวด้วยไคโทซาน ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของหัวหอมแดง
9 การศึกษาโครงสร้างแก้วบิสมัทบอเรตและดีบุกบอเรตด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
10 การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด
11 การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล
12 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ
13 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต
14 การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวที่เหมาะสมของเกษตรกรในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน
16 การกระจายเสถียรภาพและการทำให้เสถียรภาพสำหรับระบบเชื่อมต่อขอบเขตกว้างแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
17 องค์ประกอบทางเคมีจากกระโถนพระฤาษีและฤทธิ์ทางชีวภาพ
18 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.ระยะที่ 2
19 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตลำไยภายใต้สภาพพื้นที่ลุ่ม พื้นที่แล้งและสภาพอากาศหนาวเย็น
20 การคัดเลือกพันธุ์ลำไยรับประทานสดเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดี
21 อิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อการเจริญเติบโต ออกดอกและติดผลของลำไยพันธุ์อีดอ
22 เทคนิคการลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยปูนยิบซั่ม ฟางข้าว และจุลินทรีย์
23 การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำในจังหวัดแพร่
24 การพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาด
25 การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง
26 แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2556
27 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อกำหนดตำแหน่งครองใจผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
28 สังเคราะห์โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร: การ จัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์
29 Processing of High Specific Surface Area of Pure and Noble Metals (Au. Pd. Pt. Ru)-dope SnO2 Nanoparticles by flame spray Pyrolysis for Use as the Gas Sensors for Environmental Monitoring.
30 พัฒนากระบวนการเตรียมเอมไซม์โปรติเอสต้นทุนต่ำสำหรับผลิตน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ้
31 การพัฒนารูปแบบชุมชนและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : กรณีศึกษาน้ำท่วม
32 คุณสมบัติเชิงชีวภาพและกายภาพของยางโปรตีนต่ำที่เตรียมโดยใช้โปรติเอสจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis MR10 (ปีที่ 2)
33 การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อการค้าของชุมชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2555
34 การประยุกต์ใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและเพิ่มความต้านทาน โรคราน้ำค้างในแตงกวา
35 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลคมรุม (บ้านคอลงกล้วย)
36 การสร้างคุณค่าของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่การรับรู้ของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
37 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตและสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ปี พ.ศ. 2554
38 การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์
39 การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของมัลติเฟร์โรอิกนาโนคอมโพสิตในระบบบิสมัทเฟอร์ไรท์-เลดแมกนีเซียมไนโอเลต-เลดไทเทเนต
40 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41 ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และคุณสมบัติพรีไบโอติกในลิ้นจี่ สับปะรด ลำไยและส้มเขียวหวาน
42 การเผยแพร่และผลักดันกระบวนการรม SO2 จากถังอัดความดันโดยตรงด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับแนวตั้งไปใช้ปฏิบัติในเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553
43 การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเครือข่ายราชภัฏ
44 การเตรียมสารสกัดเปล้าน้อยในรูปไมโคร/นาโนอิมัลชันเพื่อรักษาผิวหนัอักเสบ
45 ระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง
46 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบฟีนอลิกกับความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและแอลฟา-อะมัยเลสของน้ำผึ้งจากดอกลำไย
47 การพัฒนารูปแบบการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
48 รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรในจังหวัดลำพูน
49 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจาการผลิตลำไยเพื่อเป็นอาหารโค
ปี พ.ศ. 2552
50 ผลของการใช้อบเชยร่วมกับกานพลูและการบรรรจุแบบสูญญากาศในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาบึกหมักรมควัน
51 การเตรียมและศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์และวาเนเดียมออกไซด์
52 การประเมินความสามารถของน้ำผึ้งจากดอกลำไยในการชลอการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
53 การวิจัยและพัฒนาการใช้สารออกฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อยึดเปลือกของหอยนางรมมีชีวิตเพื่อการบริโภคในรูปแบบสด
54 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ยับยั้งการอักเสบ(อินเตอร์ลิวคิน-10) ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟโมโนนิวเคลียร์เซลล์ของสุกร
55 อิทธิพลของการเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอนต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดไทเทเนตที่เตรียมโดยวิธีคอรันดัม
56 ผลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียม
ปี พ.ศ. 2551
57 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จำแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุและแจ้งเตือนก่อนการหกล้ม
58 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ในชุดโครงการอุทยานแห่งชาติเขานัน และทองผาภูมิตะวันตก
59 การศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
61 การแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
62 การศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟระดับห้องปฏิบัติการ
63 การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
64 การศึกษาผลของความชื้นที่เพิ่มระหว่างกระบวนการให้แรงเฉือนในการทดสอบแรงอัดสามแกน
65 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา II
66 การศึกษารูปแบบยีนแสดงออกในการตกไข่ของปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas)
67 ผลของการเติมอินูลินต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของแหนม
68 ผลของสารละลายโปตัสเชียมวอร์เบตต่อการยืดอายุการเก็บรักษาลูกชิ้น
69 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อช่วยในการบ่งชี้ชนิดปลาปักเป้าทะเลที่แพร่กระจายในน่านน้ำไทย
70 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุลตราโซนิคเพื่อกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำของประเทศไทย: ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัวและการปล่อยสารพิษไมโครซิสตินของ Microcystis aeruginosa ที่บำบัดด้วยเครื่อง Ultrasonic
ปี พ.ศ. 2550
71 พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
72 การเตรียมแก้วชีวภาพที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเป็นตัวนำส่งยา
73 กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางจากเศษยางจากสวน ปีที่ 2
74 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปี 2550)
75 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air ในระดับอุตสาหกรรม
76 การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว (ปี 2550)
77 กรารประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลต่อเชื้อไวรัส
78 การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนมและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศลุ่มน้ำโของ (GNS)
79 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อช่วยในการบ่งชี้ชนิดปลาปักเป้าทะเลที่แพร่กระจายในน่านน้ำไทย (ปี 2550)
80 การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันยางเสื่อมสภาพ
81 การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะจากแหล่งต่างๆ สำหรับการผสมเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
82 ศึกษาการใช้บัวบกทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารเพื่อป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ (งวดที่ 1 120,000.-)
83 Agro-industrial by-products as ronghage source for beef cattle: Chemical composition, nutrient digestibilty and energy values of ensiled sweet corn cob and husk with different levels of lpil lpil leaves (ปี 2549)
84 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
85 ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดของการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน ลำปาง)
86 การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนมและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศลุ่มน้ำโของ (GNS) (ปี 2549)
87 การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันยางเสื่อมสภาพ (ปี 2549)
ปี พ.ศ. 2548
88 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
89 ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดของการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน ลำปาง) (ปี 2548)
90 การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่
91 การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทีม
92 การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ
93 การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : บทสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2547
94 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไย
95 การศึกษาการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจโดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอากาศเชิงตัวเลข
96 การพัฒนาคุณภาพผลลำไยโดยการห่อช่อผล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
97 ประสิทธิภาพของการรมด้วยไอของน้ำมันหอมระเหยกานพลู โหระพา และสะระแหน่ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Aspergillus niger ของหอมแดง