ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชิราวุฒิ เพชรเย็น 12
2 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 8
3 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 3
4 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
5 วุฒินันท์ คงทัด 2
6 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
7 ประภาส ช่างเหล็ก 2
8 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 2
9 ศิวพร วรรณวิไล 2
10 วีรานุช หลาง 2
11 ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
12 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
13 นิศากร วรวุฒิยานันท์ 1
14 ณัฐภาส ผู้พัฒน์ 1
15 มาลินี ลิ้มโภคา 1
16 อรพิน ภูมิภมร 1
17 อมรรัตน์ สีสุกอง 1
18 รวิพิมพ์ ฉวีสุข 1
19 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
20 อรรถสิทธิ์ พันธุ์ทรัพย์สกุล 1
21 ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ 1
22 ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ 1
23 ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 1
24 ฐิติยา แซ่ปัง 1
25 อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ 1
26 มณชัย เดชสังกรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 4
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 3
12 2543 1
13 2529 1
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าแบบออโตโพโตทรอฟเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินและ EPS ทางอุตสาหกรรม
5 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง
6 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2555
7 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2554
8 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
9 การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน(Jerusalem Artichoke)
10 การผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ
12 การผลิตไซลิทอลแบบครั้งคราวซ้ำโดย Candida magnoliae TISTR 5663
ปี พ.ศ. 2552
13 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์
15 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
16 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม
17 การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง
19 การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึง
20 จลนพลศาสตร์และการออกแบบถังปฏิกรณ์ดูดซับสีย้อมผ้ารีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพราไร้ชีวิตที่ถูกตรึงด้วยเม็ดเจลไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2549
21 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2548
22 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล
23 การหากระบวนการที่เหมาะสมของกรรมวิธีการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลัง
24 การผลิตฟรุกโทสจากอินูลินด้วยเอนไซม์อินูลิเนส
ปี พ.ศ. 2543
25 การผลิตไซลิทอลจากน้ำตาลไซโลสโดยวิธีการหมัก
ปี พ.ศ. 2529
26 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้สารปฏิชีวนะที่มีผลในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นโรคต่อสัตว์เศรษฐกิจ