ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี ลิ่มทอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สาวิตรี ลิ้มทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิเชียร ยงมานิตชัย 30
2 นันทนา สีสุข 23
3 มณี ตันติรุ่งกิจ 10
4 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 7
5 Sasitorn Jindamorakot 5
6 Savitree Limtong 5
7 นางสาวสมจิต อ่ำอินทร์ 4
8 Wichien Yongmanitchai 4
9 Somjit Am-In 3
10 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 2
11 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
12 จรูญ คำนวณตา 2
13 กิติยา เอกเชวง 2
14 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
15 อรวรรณ ชวนตระกูล 2
16 ประชุมพร คงเสรี 2
17 รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 2
18 Takashi Nakase 2
19 สำเริง จันทรสุวรรณ 2
20 นนทวิทย์ อารีย์ชน 2
21 น้ำผึ้ง คู่วัจนกุล 2
22 ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท 2
23 สมจิต อ่ำอินทร์ 2
24 กัญจนา ธีระกุล 1
25 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 1
26 นพพล เลิศวัฒนาสกุล 1
27 ชุรภา ธีรภัทรสกุล 1
28 เลอลักษณ์ จิตรดอน 1
29 เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ (ตาปราบ) 1
30 ดร. รัฐดา จันทร์กลั่น 1
31 ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 1
32 นางสาวจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย 1
33 สุกัญญา นิติยนต์ 1
34 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 1
35 นางสาวชนิตา บุญมาก 1
36 สุธิดา ตันติกำธน 1
37 นางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ 1
38 นายวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ 1
39 นายวินัย ไชย ไชยพิทักษ์ชลธาร 1
40 ดร. ภัทรพร รัตนวารี 1
41 Hiroko Kawasaki 1
42 Ken-ichiro Suzuki 1
43 ชนิตา บุญมาก 1
44 Nampueng Koowadjanakul 1
45 Chanita Boonmak 1
46 รศ.ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 1
47 สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
48 Rungluk Kaewwichian 1
49 T. Nakase 1
50 C.-F Lee 1
51 นิสิต นิสิต 1
52 Prof. Dr. K. Fujiyama 1
53 นิสิต นิสิ 1
54 Tatsuji Seki 1
55 Y. Imanishi 1
56 นางสาว รุ่งลักษณ์ รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 1
57 Dr. R. Misaka 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 5
7 2551 5
8 2550 3
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 2
13 2545 1
14 2543 1
15 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรฐิกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
2 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
3 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2556
4 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
5 ความหลากหลายและลักษณะทางสรีรวิทยาของยีสต์ที่แยกจากป่าพรุ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส
6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
7 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
8 Candida wangnamkhiaoensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Hyphopichia clade isolated in Thailand
9 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน
10 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2554
11 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส
12 Candida andamanensis sp. nov., Candida laemsonensis sp. nov., and Candida ranongensis sp.,three anamorphic yeast species isolated from estuarine waters in a mangrove forest in Ranong Province, Thailand
13 Ogataea phyllophila sp. nov., Candida chumphonensis sp. nov. and Candida mattranensis sp. nov., three methylotrophic yeast species from phylloplane in Thailand
14 Three novel species of the anamorphic yeast genus Candida in the Candida intermedia clade found in Japan, Thailand and Taiwan
15 ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบพืชและความสามารถ ในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
ปี พ.ศ. 2553
16 การผลิตไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp.
17 Candida xylanilytica sp. nov., a xylan-degrading yeast species isolated from Thailand
18 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด
19 ความหลากหลายของรากลุ่มย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสในป่าชายเลน จังหวัดระนอง และเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส เพื่อประยุกต์ใช้บำบัดสีในน้ำทิ้งจากเกษตรอุตสาหกรรม
20 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์บนผิวใบพืชเศรษฐกิจและการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อการค้นหาสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ทางด้านการเกษตร
21 ความหลากหลายของยีสต์ที่ใช้ไซโลสและการคัดเลือกหายีสต์ที่หมักเอทานอลจากไซโลส
ปี พ.ศ. 2552
22 ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบทบาทในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน
23 ความหลากหลายของยีสต์ในป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
24 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
25 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
26 ความหลากหลายของยีนต์ในดินจากป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
27 การพัฒนาผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
28 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด
29 การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูง : 1. การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตสารประกอบโพลีออล 2. การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับห้องปฏิบัติการ
30 การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
31 ความหลากหลายของยีสต์ในน้ำจากป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2550
32 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการด้านยาและเคมีภัณฑ์)
33 การผลิตสควอลีนโดยยีสต์
34 การผลิตบีตา-กลูแคนจากยีสต์โดยการเพาะเลี้ยงในถังหมักระบบอากาศลอยตัว
ปี พ.ศ. 2549
35 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์)
ปี พ.ศ. 2548
36 การปรับปรุงการผลิตแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ปี พ.ศ. 2547
37 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์)
ปี พ.ศ. 2546
38 การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
39 การสะสมซิลีเนียมโดยเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
40 ยีสต์ตะกอนสำหรับการผลิตเอธานอลและยีสต์อาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2543
41 การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง