ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี รังสิภัทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเดิม ฉ่ำใจ 6
2 สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง 5
3 ศุภพร ไทยภักดี 4
4 ชัชชัย แก้วสนธิ 3
5 สมศิริ แสงโชติ 2
6 Dr. Tehome Walle 1
7 Mr. Teshome Walle 1
8 รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ 1
9 เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์ 1
10 จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ 1
11 นส.นันทกา แสงจันทร์ 1
12 นายกฤษณะ ภานุวาส 1
13 เสถียร แสงแถวทิม 1
14 เลอชาติ บุญเอก 1
15 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
16 ปรีชา อินนุรักษ์ 1
17 สมเกียรติ ประสานพานิช 1
18 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
19 อรรถพล กวีกิจบัณฑิต 1
20 มนชนก ใหลตระกูล 1
21 สาธิณี จองเดิน 1
22 ณัฐ สมณคุปต์ 1
23 สุพัตรา ศรีสุวรรณ 1
24 ธานินทร์ คงศิลา 1
25 พิชัย ทองดีเลิศ 1
26 ลักษณ์ เพียซ้าย 1
27 สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ 1
28 เมตตา เชยสมบัติ 1
29 สุภาภรณ์ เลิศศิริ 1
30 ประภาศรี ฮะวังจู 1
31 สุนทรียา การุณวงษ์ 1
32 นางพนิตนาฏ วีระวัฒน์ 1
33 ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล 1
34 พัฒนา สุขประเสริฐ 1
35 พัชราวดี ศรีบุญเรือง 1
36 พรพฤตยพรรณจ์ ผมหอม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 7
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Using SWOT Analysis to Identify Co-management Schemes that Enhance the livelihoods of Small-scale Fishers
2 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
3 แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
4 Agricultural Extension in Thailand Based upon Viewpoints of an Innovative Thinker: Prof. Rapee SAGARIK
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด
6 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2553
ปี พ.ศ. 2554
7 Understanding the Impacts of Extension Methods on the Livelihoods of Small-scale Fishers
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อรายได้จากการผลิตกล้วยไม้ ของเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
9 Comparison Between Economic Changes and Satisfaction on Social Services of Resettlers under Resettlement Program in Amhara Region, Ethiopia
10 Natural Resource Conservation Practices of Resettlers in the New Resettlement Areas of Amhara Region, Ethiopia
11 การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร : กรณีศึกษานิสิตบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01001591 (ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ) ภาคต้นปีการศึกษา 2552
12 การเลือกวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสำหรับชาวประมงรายย่อย
13 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
14 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดลำพูน
15 ศึกษา ความคิดและพฤติกรรม ของเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู เพื่อหาแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2552
16 วิธีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในงานส่งเสริมการประมง : ข้อเด่นและข้อด้อย
17 ความต้องการรูปแบบรายการห้องสนทนา ม.ก. ของผู้ฟังทางสถานีวิทยุ ม.ก
ปี พ.ศ. 2551
18 การพึ่งตนเองในงานส่งเสริมประมง: คืออะไร และ อย่างไร
19 ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
20 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานโรงสีชุมชน ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาทุ่ง ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2549
22 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2544
23 การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การผลิตมะขามหวาน" และ "ธุรกิจชุมชน" ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์"