ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายัณห์ สดุดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สายัณห์ สดุดี;
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 38
2 อิบรอเฮม ยีดำ 19
3 งบประมาณแผ่นดิน 13
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
5 รวีย์รัชต์ รักขันธ์ 9
6 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 9
7 จรัสศรี นวลศรี 9
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
9 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 8
10 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 7
11 ธเนศ เคารพาพงศ์ 6
12 ระวี เจียรวิภา 6
13 สุธัญญา ทองรักษ์ 6
14 จำเป็น อ่อนทอง 6
15 บัญชา สมบูรณ์สุข 5
16 สันติไมตรี ก้อนคำดี 4
17 สัตยา บุญรัตนชู 4
18 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 4
19 วิชัย หวังวโรดม 4
20 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 4
21 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 4
22 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 4
23 สมปอง เตชะโต 4
24 จรวย เพ็ชรหนองชุม 4
25 สาวิตร์ ตัณฑนุช 4
26 สหพงษ์ สมวงศ์ 4
27 ชัยพร เฉลิมพักตร์ 4
28 สุรชาติ เพชรแก้ว 4
29 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 4
30 โครงการวิจัย NRU 4
31 สมยศ มีทา 3
32 ธวัช รัตนพันธ์ 3
33 วัลลภ สันติประชา 3
34 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
35 สากล จุลรัตน์ 3
36 ขวัญจิตร สันติประชา 3
37 ปริญญา เฉิดโฉม 2
38 สมพร ณ นคร 2
39 ปรัตถ พรหมมี 2
40 สุกัญญา จันทะชุม 2
41 ภาณี ยงค์ 2
42 มุทิตา มีนุ่น 2
43 พิมพรรณ ตันสกุล 2
44 อรุณี ม่วงแก้วงาม 2
45 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 2
46 Frederic Do 1
47 นงพร โตวัฒนะ 1
48 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
49 วิรัช ทวีปรีดา 1
50 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
51 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
52 ยีดำ, อิบรอเฮม 1
53 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
54 สมยศ ทุ่งหว้า 1
55 สุภาณี ธนะวีรวรรณ 1
56 พรพิมล พวงแก้ว 1
57 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
58 ธีรพงศ์ คณานุรักษ์ 1
59 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
60 ชาญชัย ธนาวุฒิ 1
61 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
62 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
63 โครงการวิจัย Matching Fund 1
64 ดนุพล ตันนโยภาส 1
65 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
66 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 1
67 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
68 ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1
69 พิเชษฐ์ เพชรวงศ์ 1
70 มนตรีXXX อิสระไกรศิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 5
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 5
6 2557 2
7 2556 7
8 2555 2
9 2554 2
10 2553 9
11 2552 4
12 2551 2
13 2549 3
14 2548 5
15 2547 2
16 2546 5
17 2545 4
18 2544 5
19 2543 2
20 2541 1
21 2540 1
22 2538 1
23 2537 2
24 2536 1
25 543 130
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
ปี พ.ศ. 2561
3 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
4 ความผันแปรของสภาพอากาศในฤดูกาลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมัน
5 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากพืชแบบไร้สายในเชิงพาณิชย์
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
7 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
ปี พ.ศ. 2560
8 การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยลงโดยใช้สารกระตุ้นเพื่อลดการสิ้นเปลือง เปลือกของยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
9 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
12 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
13 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
14 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
15 การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม
16 การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่
ปี พ.ศ. 2556
17 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
18 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
19 การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่
20 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
21 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อผลิตน้ำยาง
22 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
23 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
ปี พ.ศ. 2555
24 การศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ
25 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพารา ที่ปลูกในพื้นที่ตอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
26 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
27 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
28 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้
29 การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้นวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด
30 การสร้างความเข้มแข็งการผลิตยางพาราของชาวสวนยางในภาคใต้ของ ประเทศไทย
31 การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
32 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1)
33 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง
34 ผลของการใช้ RRIMFLOW LET Double Tex และ Ethephonที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาน้ำยางในยางพาราพันธุ์ RRIM 600 : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
35 การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยาพารา
36 การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
37 ความสัมพันธ์ของน้ำในต้นยางพารา
38 การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
39 โครงการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
40 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
ปี พ.ศ. 2551
41 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
42 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำ เพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
ปี พ.ศ. 2549
43 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
44 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม
45 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
46 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
47 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็ว
48 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
49 การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง
50 การประเมินผลกระทบ จากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม /
ปี พ.ศ. 2547
51 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดในชุมชนภาคใต้ตอนล่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
52 การควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงโดยวิธีผสมผสานและใช้มดแดงเป็นหลัก
ปี พ.ศ. 2546
53 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
54 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
55 การศึกษาสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการแตกของผลส้มโชกุน (Citrus ในภาคใต้ของประเทศไทย reticulata Blanco cv.Shogun)
56 การประเมินผลกระทบจากการใช้นำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม
57 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
ปี พ.ศ. 2545
58 การปรับปรุงเครื่องต้นแบบเครื่องจัดการไหลของน้ำภายในลำต้นพืชแบบพัลส์ความร้อนให้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์
59 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
60 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
61 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผล ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
62 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
63 การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลา
64 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
65 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
66 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
67 การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง
68 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำแบบพัลส์ความร้อนเพื่อวัดการใช้น้ำของต้นไม้ผล
ปี พ.ศ. 2541
69 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2540
70 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2538
71 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2537
72 การผลิตกระหล่ำปลีในภาคใต้
73 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2536
74 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
75 การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย
76 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
77 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อผลิตน้ำยาง