ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสมร ลำยอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สายสมร ลำยอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.ดร.สายสมร ลำยอง 68
2 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 6
3 อภิญญา ผลิโกมล 6
4 นิตยา บุญทิม 6
5 Saisamorn Lumyong 5
6 อ.ดร.บุญสม บุษบรรณ์ 4
7 ธงชัย เตโชวิศาล 4
8 บุญสม บุษบรรณ์ 4
9 ชาติชาย โขนงนุช 3
10 พิภพ ลำยอง 3
11 อัศวิน วันบรรจง 3
12 มาซาฮิโกะ อิซากะ 3
13 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 3
14 Masahiko Isaka 3
15 นฤมล ทองไว 2
16 ผศ.ดร.นฤมล ทองไว 2
17 ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
18 มรกต สุกโชติรัตน์ 2
19 หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
20 วัชรชัย เจริญมาก 2
21 พูนศุข ศรีโยธา 2
22 นัฐวุฒิ บุญยืน 2
23 สกุณณี บวรสมบัติ 2
24 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 2
25 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
26 ศศิธร วงศ์เรือง 2
27 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
28 Prasert Srikitikulchai 1
29 Kitlada Srichomthong 1
30 Seangaroon Yoiprommarat 1
31 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 1
32 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 1
33 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
34 Wilunda Choowong 1
35 รุ่งทิวา จันทะเกต 1
36 ศนิษา ลาภานันท์ 1
37 Sukitaya Veeranondha 1
38 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
39 วิลันดา ชูวงศ์ 1
40 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
41 Urarat Srisanoh 1
42 พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล 1
43 สุพล สำราญ 1
44 อุดม ทิพราช 1
45 ศุภกร ภู่เกิด 1
46 สมพร พละสาร 1
47 จวงจันทร์ จำปาทอง 1
48 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
49 Christopher Bucke 1
50 Nattawutt Boonyuen 1
51 ปราณี ราชเทวี 1
52 Pranee Rachtawee 1
53 พรรษา ทบวอ 1
54 Punsa Khoyaiklang 1
55 อรุณรัตน์ ยางชุม 1
56 Arunrat yangchum 1
57 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
58 อัศวิน วันบรรจบ, 1
59 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
60 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
61 อภิรดี คำธิติอัศวกุล 1
62 วสุ ปฐมอารีย์ 1
63 ไปศลิณี จันธิบูลย์ 1
64 วรพล แก่นกำจร 1
65 ตากาฮาชิ, ฮาจิเม 1
66 สุภาษิต แก้ววิมล 1
67 รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1
68 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
69 วีระศักดิ์ สหชัยเสรี 1
70 ผศ.วีระศักดิ์ สหชัยเสรี 1
71 งบแผ่นดิน 1
72 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 1
73 ไว ปทุมผาย 1
74 Kevin D. Hyde 1
75 เควิน ดี. ไฮด์ 1
76 รัตเขตร์ เชยกลิ่น 1
77 จี. บี. กาเรธ จอนส์ 1
78 Nattawut Boonyuen 1
79 Sanisa Lapanun 1
80 Somporn Palasarn 1
81 อัมพวา ปินเรือน 1
82 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
83 E.B. Gareth Jones 1
84 เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 1
85 Rattaket Choeyklin 1
86 Ji-Kai Liu, 1
87 Umpava Pinruan 1
88 Nattawut Rungjindamai 1
89 Rungtiwa Chanthaket 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 3
4 2554 13
5 2553 13
6 2552 22
7 2551 7
8 2550 16
9 2549 7
10 2548 20
11 2547 5
12 2546 17
13 2545 3
14 2544 4
15 2543 4
16 2542 2
17 2541 2
18 2530 1
19 543 69
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
2 การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (คปก.-อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 10 นางสาวอมรรัตน์ ใจยะเสน
5 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
8 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปาน้นท์
9 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปานันท์
ปี พ.ศ. 2554
10 Endophytic actinomycetes isolated from Aquilaria crassna Pierre ex Lec and screening of plant growth promoters production
11 In vitro cultivation and fruit body formation of the black bolete, Phlebopus portentosus, a popular edible ectomycorrhizal fungus in Thailand
12 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
13 Actinomycetes and fungi isolated from plant-parasitic nematode infested soils: Screening of the effective biocontrol potential, indole-3-acetic acid and siderophore production
14 Genetic diversity and community of endophytic actinomycetes within the roots of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by Actinomycetes-specific PCR and PCR-DGGE of 16S rRNA gene
15 Stemphol galactoside, a new stemphol derivative isolated from the tropical endophytic fungus Gaeumannomyces amomi
16 การพัฒนามายคอไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
17 การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากฟังไจเพื่อผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
18 Isolation of entomopathogenic fungi from Northern Thailand and their production in cereal grains
19 Production of indole-3-acetic acid by Thai native orchid-associated fungi
20 Anti-herpes simplex virus type 2 of Drymaria diandra blume medicinal plant
21 Chemical investigation of novel ascomycetes using PCR based screening approaches
22 Influence of seasonality on the occurrence of myxomycetes
ปี พ.ศ. 2553
23 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
24 Oblongolides from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. BCC 9789
25 ความหลากหลายของเห็ดโคนในสวนสักบางแห่ง และความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์
26 คุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจาเชื้อราเพื่อการประยุกต์ในเทคดนโลยีชีวภาพ (คปก. รุ่นที่ 8 )
27 Myxomycetes of Thailand
28 Patterns of occurrence of myxomycetes on lianas
29 Muscodor cinnamomi, a new endophytic species from Cinnamomum bejolghota
30 Comparison of gamma-aminobutyric acid production in Thai rice grains
31 Oblongolides from the endophytic fungus Phomopsis sp. BCC 9789
32 L-Asparaginase production by Bipolaris sp. BR438 isolated from brown rice in Thailand
33 γ-aminobutyric acid (GABA) accumulations in rice during germination
34 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์ เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ [ปีที่ 3]
35 โครงการ กาแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2552
36 Molecular phylogeny of Magnaporthaceae (Sordariomycetes) with a new species Ophioceras chiangdaoense from Dracaena loureiroi in Thailand
37 Endophytic fungi from calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
38 Actinomycetes isolated from medicinal plant rhizosphere soils: Diversity and screening of antifungal compounds, indole-3-acetic acid and siderophore production
39 Phosphate solubilization potential and stress tolerance of rhizobacteria from rice soil in Northern Thailand
40 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
41 L-Asparaginase production by actinomycetes isolated from some Thai medicinal plant rhizosphere soils
42 Screening siderophore producing bacteria as potential biological control agent for fungal rice pathogens in Thailand
43 Erratum: Antiinflammatory activity of 4-arylcoumarins from endophytic streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage rAW 264.7 cells (Immunological Investigations 36 (203-211) (2007)
44 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
45 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
46 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
47 การพัฒนามายคาไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
48 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 นางสาวจวงจันทร์ จำปาทอง
49 การเปรียบเทียบวิธีการและกลยุทธทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาสารเมตาโบไลท์ชนิดใหม่ในรา (คปก. รุ่นที่ 7)
50 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
51 Asparaginase production by endophytic fungi from Thai medicinal plants: Cytoxicity properties
52 Antifungal activity of Streptomyces spp. isolated from rhizosphere of Thai medicinal plants
53 γ-lactones and ent-eudesmane sesquiterpenes from the endophytic fungus Eutypella sp. BCC 13199
54 Molecular diversity of myxomycetes associated with decaying wood and forest floor leaf litter
55 2-Butyl-5-pentyl-benzene-1,3-diol
56 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซา ต่อต้นกล้ากาแฟอราบิก้า [Coffea arabica L.] เพื่อใช้ผลิตกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์
57 การพัฒนามายคอร์ไรซาเพื่อเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
58 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 6 นางสาวสุทธินันต์ คำนา
59 Anti-viral activity of Cissus repanda Vahl. plant extract on herpes simplex virus
60 Isolation and identification of biosurfactant producing actinomycetes from soil
61 L-sorbose production by acidotolerant acetic acid bacteria isolated from Thailand sources
62 Synergistic activities of 4-arylcoumarins against phytopathogenic fungi
63 การคัดกรองเชื้อรา ในแมลงบางชนิด ที่สามารถผลิตสารเมแทบอไลต์ จากป่าในภาคเหนือของประเทศไทย
64 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายพอลิคลอริเนเทดไบฟีนิล จากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2550
65 In vitro anti inflammatory activity of 4 arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage RAW 264.7 cells
66 New anamorphic fungi from decaying woody litter of Michelia baillonii (Magnoliaceae) in northern Thailand
67 Erratum: Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity (Microbiology (2005) Vol. 151 (1691-1695))
68 Morphological and molecular characterization of Aquaticheirospora and phylogenetics of Massarinaceae (Pleosporales
69 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
70 Lactarius in Northern Thailand: 2. Lactarius subgenus Plinthogali
71 Antimicrobial activity of bioactive compounds from Periconia siamensis CMUGE015
72 Lactarius in Northern Thailand: 3. Lactarius subgenus Lactariopsis
73 4-Arylcoumarin inhibits immediate-type allergy
74 Mating studies, new species, and new reports of Marasmius from northern Thailand
75 Zygosporium bioblitzi sp. nov. on dead leaves of Cortaderia and Dracaena
76 Occurrence of fungi on tissues of the peat swamp palm Licuala longicalycata
77 Antitumor activity of 4-Arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
78 First record of Tricholoma fulvocastaneum from Thailand
79 Efficient conversion of allitol to d-psicose by Bacillus pallidus Y25
80 Lactarius in Northern Thailand: 1. Lactarius subgenus Piperites
ปี พ.ศ. 2549
81 ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการป้องกันทางชีวภาพ
82 ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการผลิตสารต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟติกและซาโพรบิกในพืชวงศ์ขิง
83 The family Pleosporaceae: Intergeneric relationships and phylogenetic perspectives based on sequence analyses of partial 28S rDNA
84 Cloning of D glucose dehydrogenase with a narrow substrate specificity from Bacillus thuringiensis M15
85 Neolinocarpon penniseti sp. nov. on the grass Pennisetum purpureum (Poaceae)
86 DGGE coupled with ribosomal DNA gene phylogenies reveal uncharacterized fungal phylotypes
87 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อราที่แยกได้จากกล้วย และความสามารถในการเป็นเชื้อปรปักษ์
ปี พ.ศ. 2548
88 การศึกษาพืชอาศัยและการเกิดดอกเห็ดของเชื้อราเอกโตมายคอไรซ่าที่กินได้ในประเทศไทย
89 4 Arylcpumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
90 Morphological and molecular characterization of Colletotrichum species from herbaceous plants in Thailand
91 Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
92 Acrodictys micheliae and Dictyosporium manglietiae, two new anamorphic fungi from woody litter of Magnoliaceae in northern Thailand
93 Ribosomal DNA fingerprinting in the identification of non sporulating endophytes from Magnolia liliifera (Magnoliaceae
94 Purification and characterization of hyperthermotolerant leucine aminopeptidase from Geobacillus thermoleovorans 47b
95 Efficacy of xylanase supplementation produced from Thermoascus aurantiacus SL16W in diet on Thai native chicken performance
96 Anti-inflammatory effects of 4-arylcoumarins in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells
97 The sequestrate genus Rhodactina (Basidiomycota, Boletales) in northern Thailand
98 Systematic revision of Tubeufiaceae based on morphological and molecular data
99 Fungi on Magnolia liliifera: Cheiromyces magnoliae sp. nov. from dead branches
100 A new species of Anthostomella on Magnolia liliifera from northern Thailand
101 Purification and characterization of D-glucose dehydrogenase from Bacillus thuringiensis M15
102 Fungal saprobes on dead leaves of Magnolia liliifera (Magnoliaceae) in Thailand
103 A redescription of Marasmius pellucidus, a species widespread in South Asia
104 Submersisphaeria palmae sp. nov. with a key to species, and notes on Helicoubisia
105 Are some endophytes of Musa acuminata latent pathogens?
106 Three new species of Craspedodidymum from palm in Thailand
107 Production of D-glucose dehydrogenase for the determination of D-glucose
ปี พ.ศ. 2547
108 โพลีแซคคาไรด์จากพืชพื้นเมืองของไทย;ส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
109 A new species of Pseudohalonectria from Thailand
110 Acanthostigma and Tubeufia species, including T. claspisphaeria sp. nov., from submerged wood in Hong Kong
111 Emarcea castanopsidicola gen. et sp. nov. from Thailand, a new xylariaceous taxon based on morphology and DNA sequences
112 PCR cloning and heterologous expression of chitinase gene of endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
ปี พ.ศ. 2546
113 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา
114 การสำรวจและการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์และแซพโพรบของกล้วยป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (คปก. รุ่นที่ 1)
115 Nutritive value of popular wild edible mushrooms from northern Thailand
116 Isolation of endophytic actinomycetes from selected plants and their antifungal activity
117 Ligninolytic enzymes from tropical endophytic Xylariaceae
118 Memnoniella and Stachybotrys species from Musa acuminata
119 Saprobic fungi on dead wild banana
120 Activity of endophytic actinomycetes from roots of Zingiber officinale and Alpinia galanga against phytopathogenic fungi
121 Chitinase production by endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and its antagonism against phytopathogenic fungi
122 Extensive host range of an endophytic fungus, Guignardia endophyllicola (anamorph: Phyllosticta capitalensis)
123 Amanita siamensis, a new species of Amanita from Thailand
124 New species of Canalisporium and Dictyosporium from China and a note on the differences between these genera
125 Dokmaia monthadangii gen. et sp. nov., a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii
126 Dokmaia monthadangii gen et sp nov a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii
127 Microfungi on the Pandanaceae: Linocarpon lammiae sp. nov., L. siamensis sp. nov. and L. suthepensis sp. nov. are described with a key to Linocarpon species from the Pandanaceae
128 Lactobacillus thermotolerans sp. nov., a novel thermotolerant species isolated from chicken faeces
129 การพัฒนาวิธีในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2545
130 A new Dictyosporium species from Musa acuminata in Thailand
131 Index of fungi described from the musaceae
132 Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailand
ปี พ.ศ. 2544
133 Endophytic fungi of wild banana (Musa acuminata) at Doi Suthep Pui National Park, Thailand
134 Fungi on Musa acuminata in Hong Kong
135 Two new species of endophytes (ascomycetes) from Zingiberaceae sporulating in culture
136 Endophytic fungi from Amomum siamense
ปี พ.ศ. 2543
137 เรื่อง การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโอแซคคาไรด์
138 ฟังไจที่เจริญในต้นพืช ป่าไม้เนื้ออ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
139 การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืชซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และ โอลิโอแซคคาไรด์
140 Durispora musae, a new species of ascomycetes from banana in Hong Kong
ปี พ.ศ. 2542
141 การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin
142 A non-cellulase producing strain of Bacillus subtilis and its potential use in pulp biobleaching
ปี พ.ศ. 2541
143 β-mannanase and xylanase of Bacillus subtilis 5H active for bleaching of crude pulp
144 การสำรวจการกระจายของราที่เจริญในต้นพืชป่าบริเวณดอยสุเทพ-ปุย : รายงานการวิจัย = Distribution of endophytic fungi among indigenous plant species in Doi Suthep-Pui Area / สายสมร ลำยอง ... [และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2530
145 การผลิตแกสไฮโดรเจนบริสุทธิ์ และการผลิตโปรตีนจากเซลล์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
146 Fungal succession on senescent leaves of Castanopsis diversifolia in Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
147 Fungal saprobes and pathogens occurring on tissues of Dracaena lourieri and Pandanus spp. in Thailand
148 Arbuscular mycorrhizal status of indigenous tree species used to restore seasonally dry tropical forest in northern Thailand
149 Effects of arbuscular mycorrhizal inoculation and fertilizer on production of Castanopsis acuminatissima saplings for forest restoration in northern Thailand
150 First report of leaf spot disease on oil palm caused by Pestalotiopsis theae in Thailand
151 Determination of bacterial diversity in bulk soil and rhizospheres using molecular fingerprintings and phenotypic features
152 Effects of different culture media, carbon and nitrogen sources and solid substrates on growth of Termitomyces mushroom
153 Purification and characterization of the extracellular laccase produced by Trametes polyzonaWR710–1 under solid-state fermentation
154 Biodegradation of bisphenol A and decolorization of synthetic dyes by laccase from white-rot fungus
155 Development of an edible wild strain of Thai Oyster mushroom for economic mushroom production
156 Scleroderma suthepense, a new ectomycorrhizal fungus from Thailand
157 New reportof Morganella purpurascens in Thailand
158 Genotypic diversity among rhizosheric bacteria of three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent technique
159 New report of leaf blight disease on eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) caused by Pestalotiopsis virgatula in Thailand
160 Biocontrol of Rhizoctonia solani AG-2, the causal agent of damping-off by Muscodor cinnamomi CMU-Cib 461
161 Molecular and morphological eveidence support four new species in the genus Muscodor from northern Thailand
162 Biofumigation with the endophytic fungus Nodulisporium spp. CMU-UPE34 to control postharvest decay of citrus fruit. Crop Protection 45: 63-70
163 Plant growth promoting effects and colonization ability of diazotrophic bacteria in rice
164 Down-regulation of cellulose gene of nitrogen-fixing Sphingomonas sp. P55 during colonization on rice
165 Mycofumigation by Endophytic Fungi Isolated in Thailand
166 D-Mannose isomerase produced from Saccharothrix sp.CMU-K747 and some properties of the crude enzyme
167 Bioactive polyketides isolated from agar-supported fermentation of Phomopsis sp
168 Preliminary molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
169 Solid state cultivation of Bacillus thruringiensis R 176 with shrimp shell and rice straw as a substrate for chitinase production
170 Preliminary RPB2 molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
171 Isolation and Identification of Chitinase Production by Soil Actinomycetes
172 Effect of single species inoculum of arbuscularmycorrhizal fungi on para rubber seedling growth
173 Control of Fungal Growth on Unsmoked Rubber Sheet by Antifungal Producing Actinomycetes
174 Isolation and Screening of Actinobacteria for Biological Control of Fungal Contaminants on Unsmoked Rubber Sheet
175 Biodiversity of fungi on the palm Eleiodoxa conferta in Sirindhorn peat swamp forest, Narathiwat, Thailand
176 A phylogenetic evaluation of whether endophytes become saprotrophs at host senescence
177 Amanita siamensis, a new species of Amanita from Thailand