ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสกุล ฟองมูล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 2
6 2551 2
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธงอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2557
2 การจัดการแรงงานภาคการเกษตร: กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าว
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของชุมชนเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดจันทบุรี
4 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของชุมชนเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคเกษตร: กรณีศึกษาลำไย
6 การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคเกษตร: กรณีศึกษาลำไย
ปี พ.ศ. 2553
7 ความต้องการของเกษตรกรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 การเปลี่ยนแปลงประชากรผู้สูงอายุต่อการจัดการแรงงานภาคเกษตร กรณีศึกษาตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
10 การเปลี่ยนแปลงประชากรผู้สูงอายุต่อการจัดการแรงงานภาคเกษตร กรณีศึกษาตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่