ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายชล แสงแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
2 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
3 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
4 ณิชา โป้ทอง 3
5 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
6 รจนา ไวยเจริญ 3
7 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
8 รัศมี สิมมา 3
9 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
10 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
11 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
12 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
13 อัมพร วิโนทัย 3
14 สุเทพ สหายา 3
15 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
16 มานิตา คงชื่นสิน 3
17 ลักขณา บำรุงศรี 3
18 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
19 พวงผกา อ่างมณี 3
20 จรรยา มณีโชติ 3
21 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
22 ปรัชญา เอกฐิน 3
23 อนุชา เหลาเคน 3
24 วลัยพร ศะศิประภา 3
25 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
26 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
27 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
28 ปรีชา แสงโสดา 3
29 เสาวรี บำรุง 3
30 เบญจมาศ คำสืบ 3
31 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
32 ปิยะรัตน์ จังพล 3
33 ศศิธร ประพรม 3
34 สุนัดดา เชาวลิต 3
35 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
36 เมธาพร พุฒขาว 3
37 อิทธิพล บรรณาการ 3
38 ชมัยพร บัวมาศ 3
39 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
40 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
41 มัตติกา ทองรส 3
42 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 2
ผลงานวิจัย