ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายชล เกตุษา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระเดช ทองอำไพ 9
2 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 7
3 เบญจมาศ ศิลาย้อย 7
4 สุรพงษ์ โกสิยะจินดา 6
5 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 6
6 กัลยาณี สุวิทวัส 6
7 จำนงค์ อุทัยบุตร 4
8 จริงแท้ ศิริพานิช 3
9 Saichol Ketsa 3
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร 3
11 ธิติมา วงษ์ชีรี 3
12 วิมล วรพรรณ 2
13 วินิจ วงกลม 2
14 ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ 2
15 ภิญญา ศิลาย้อย 2
16 น.ส.ชณัฏติกา คำดี 2
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตรศาสตร์ 2
18 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
19 ลพ ภวภูตานนท์ 2
20 กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 2
21 อารีย์ ใจเพชร 2
22 น.ส.มณฑาทิพย์ ทองคุ้ม 2
23 วลัยพร ศิริวิชะภาพ 2
24 ดวงพร อมัติรัตนะ 2
25 จิตราพรรณ พิลึก 2
26 ยุพา หาญบุญทรง 2
27 สุนทร โปธา 2
28 ภัคมน สุวรรณโร 2
29 อัญชลี วงษ์วีระขันธ์ 2
30 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
31 วิจิตร วังใน 2
32 เจริญ ขุนพรม 2
33 กนกพร บุญญะอติชาติ 1
34 พัชร ปิริยะวินิตร 1
35 สมชาย ภู่ชัย 1
36 กาญจนา กิระศักดิ์ 1
37 กฤษณา บุญศิริ 1
38 อภิตา บุญศิริ 1
39 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 1
40 Jingtair Siriphanich 1
41 Bundit Jarimopas 1
42 บัณฑิต จริโมภาส 1
43 อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย 1
44 นายอุกฤษ์ จงจตุพร 1
45 นางละอองศรี ศิริเกษร 1
46 อ.ดร.สุทิน กันยะมี 1
47 อ.ดร.ยศพล ผลาผล 1
48 อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ 1
49 น.ส. เสาวลักษณ์ เพชรศิริกุล 1
50 น.ส.กนกวรรณ ถนอมจิตร 1
51 Zhiqiang Jin 1
52 น.ส. อภิญญา วิสุทธิอมรกุล. 1
53 น.ส.เสาวลักษณ์ เพ็ชรศิริกุล, 1
54 น.ส. ศิริพร อมรพุทธ์ 1
55 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 5
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 2
12 2544 2
13 2540 1
14 2538 1
15 2537 1
16 2535 1
17 543 72
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13
4 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2555
5 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11
ปี พ.ศ. 2554
8 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2553
9 กำเนิดเส้นใยหินในปอด
10 การตายของเซลล์ในช่วงการชราภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งทางเรือเพื่อการส่งออกผลกล้วย
12 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
13 ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อพืช
ปี พ.ศ. 2551
14 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
15 กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
16 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
17 การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์และการเกิดอาการสะท้านหนาวของใบพืชสกุลกะเพรา
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษากลไกและการลดความเสียหายของพริกเผ็ด ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
20 บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2549
21 การถ่ายทอดการผลิตไม้ผลบางชนิดส่งครัวการบินไทย
22 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2548
23 การศีกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
24 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2547
25 การศึกษาบทบาทของ cell wall hydrolases องค์ประกอบของผนังเซลล์ และการแสดงออกยีนที่ควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของผลกล้วยหอมระหว่างการสุก
26 อิทธิพลของดอกบาน ที่มีผลต่อการร่วงและการบานของดอกตูมในกล้วยไม้สกุลหวาย หลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2544
27 การศึกษาสารฟีนอดิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
28 การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
ปี พ.ศ. 2540
29 การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2538
30 การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ดัชนีการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการบ่มให้สุกของผลมะม่วงพันธุ์แก้วจุก
ปี พ.ศ. 2537
31 การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2535
32 การยืดอายุวางขายและการเก็บรักษาของผลมะม่วง