ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สามารถ มูลอามาตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กระบวนการที่เหมาะสมและการวิเคราะห์จำนวนรอบของการหมักแบบกะซ้ำ/กึ่งกะซ้ำเพื่อการผลิตไบโอพิลีเมอร์ชนิดพีเอชเอจากน้ำอ้อย
ปี พ.ศ. 2558
2 กระบวนการที่เหมาะสมและการวิเคราะห์จำนวนรอบของการหมักแบบกะซ้ำ/กึ่งกะซ้ำเพื่อการผลิตไบโอพิลีเมอร์ชนิดพีเอชเอจากน้ำอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
3 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและวิธีกึ่งกะซ้ำเพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์ (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2555
4 กระบวนการสกัดเพื่อเก็บเกี่ยวไบโอโพลีเมอร์ชนิดพีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท) ที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวาน
5 กระบวนการสกัดเพื่อเก็บเกี่ยวไบโอโพลีเมอร์ชนิดพีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท) ที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวาน
ปี พ.ศ. 2554
6 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและวิธีกึ่งกะซ้ำเพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์ (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2553
7 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและวิธีกึ่งกะซ้ำเพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์
8 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มชนิดไบโอโพลีเมอร์ (เพิ่มเติม 2552)
9 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มชนิดไบโอโพลีเมอร์ (เพิ่มเติม 2552)
10 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มชนิดไบโอโพลีเมอร์ (เพิ่มเติม 2552)
11 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อย โดยเชื้อ Clostridium butyricum
ปี พ.ศ. 2552
12 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มชนิดไบโอโพลีเมอร์
13 กระบวนการสกัดเพื่อเก็บเกี่ยวไบโอโพลีเมอร์ชนิดพีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท) ที่ได้จากการหมักข้าวฟ่างหวาน
14 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
15 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
16 การศึกษาวิธีการฆ่าเชื้อน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้ผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
17 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปไก่ที่มีการใช้น้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2550
18 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2545
19 การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048
ปี พ.ศ. 2542
20 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2534
21 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการป้องกันการกัดกร่อนของผิวเคลือบดีบุก บนผิวรองรับเหล็กในสภาวะความชื้น