ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สามัคคี บุณยะวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สามัคคี บุญยะวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชา นิยม 14
2 นิพนธ์ ตั้งธรรม 12
3 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 12
4 เกษม จันทร์แก้ว 11
5 สุรพันธ์ เพชราภา 7
6 มนู โอมะคุปต์ 6
7 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 5
8 สมนิมิตร พุกงาม 5
9 หรรษา วัฒนานุกิจ 4
10 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 4
11 ประภาส ช่างเหล็ก 3
12 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
13 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 2
14 กิตติพจน์ เพิ่มพูล 2
15 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
16 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 2
17 สกล ฉายศรี 2
18 พชรดา ฉายศรี 2
19 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 2
20 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
21 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
22 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 2
23 สุปราณี งามประสิทธิ์ 2
24 วิชัย นิยม 2
25 กิตติชัย รัตนะ 2
26 มงคล ประสาทเสรี 2
27 สุชาติ ทีฆกุล 2
28 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
29 วรดี จงอัศญากุล 2
30 ถนอม ดาวงาม 2
31 สมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ 2
32 สุพรรณ กาญจนสุธรรม 2
33 ผกามาศ เภาจี๋ 2
34 ถนัด เกิดงาม 2
35 เสาวนีย์ สุนทรพิทักษ์ 2
36 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 2
37 ยลจิต เอกอุรุ 2
38 สมจินตนา วรรณาลัย 1
39 สิริพันธุ์ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ 1
40 สุภลักษณ์ หาญสูงเนิน 1
41 สมมารถ ชื่นอิ่ม 1
42 วรรณา เป้าทอง 1
43 ผสุดี สุขพิบูลย์ 1
44 พิมพงศ์ หฤทัยทิพย์ 1
45 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
46 เอ็จ สโรบล 1
47 พัชรินทร์ โพธิ์โสภา 1
48 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
49 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
50 รศ.ดร.เรวัตร รศ.ดร.เรวัต 1
51 สาโรช อังสุมาลิน 1
52 อภิเชษฐ ก้อนคำ 1
53 ธีระ สมหวัง 1
54 สนิท อักษรแก้ว 1
55 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
56 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
57 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 4
11 2546 1
12 2545 1
13 2543 3
14 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความแปรปรวนของฝนเชิงเวลาและเชิงพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
2 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งจากการทับถมของตะกอนดินและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2556
3 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
5 โครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
6 โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
8 โครงการศึกษาการบริหารจัดการและออกแบบก่อสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานในภูมิภาค จังหวัดกระบี่
9 ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนกับปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาบางประการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับฟื้นฟูสภาพโคและกระบือในเขตพื้นที่บ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2551
11 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลองที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิธินันท์คอนโดมิเนียม คอมเพล็กซ์ มาบตาพุด จ.ระยอง
14 โครงการวิจัยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นระหว่างคณะวนศาสตร์กับ JST
15 การประเมินประสิทธิภาพการใช้รังสีดวงอาทิตย์ในพื้นที่นาข้าว และไร่มันสำปะหลัง
16 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม และชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานแบบจำลองที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
18 โครงการวิจัยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นระหว่างคณะวนศาสตร์กับ JST
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยมีมิติการมีส่วนร่วมของชุมชนและกรอบชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลองที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
20 โครงการย่อย 2 โครงการการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ ที่รับเข้าโดยวิธีโควตาพิเศษและการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
22 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา
23 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง
24 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง
25 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Co-Generation
ปี พ.ศ. 2546
26 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบส่งไฟฟ้า 230 เควี จันทบุรี-ระยอง 2 ช่วงที่ผ่านพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม
ปี พ.ศ. 2545
27 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
ปี พ.ศ. 2543
28 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง
29 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง
30 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง