ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิต อดิตโต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความไม่ชอบเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การเปรียบเทียบการรับความรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเสี่ยงของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเสี่ยงของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการค้าสินค้าชุมชนผ่านระบบพาณิชน์อิเล็คทรอนิกส์ II
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการค้าสินค้าชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดยโสธร