ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิดา พูนมากสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
2 Chalermpol Leevailoj 1
3 ศิริชัย ศิริกายะ 1
4 Srilert Chotpantarat 1
5 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
8 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
9 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
10 Boonchai Sangpetngam 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
12 Wilai Anomasiri 1
13 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
14 วัฒนชัย สมิทธากร 1
15 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 กาญจนา แก้วเทพ 1
18 Vanida Chantarateptawan 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
20 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
21 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
31 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
36 Somying Tumwasorn 1
37 Jaitip Paiboon 1
38 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
39 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
51 ๋Janes, Gavin W. 1
52 ชอุ่ม มลิลา 1
53 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 Vimolmas Lipipun 1
61 Panee Boonthavi 1
62 Sumphan Wongseripipatana 1
63 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
64 Kittisak Likhitwitayawuid 1
65 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
66 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 Ampa Luiengpirom 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
73 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
74 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
76 ธวัชชัย สันติสุข 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
86 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
87 Pantharee Boonsatorn 1
88 กระมล ทองธรรมชาติ 1
89 ศุกันยา ห้วยผัด 1
90 สมชัย วัฒนการุณ 1
91 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
92 Acom Sornsute 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 Kasidit Nootong 1
95 Chayaporn Supachartwong 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 Phanphen Wattanaarsakit 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
100 Yeshey Penjor 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
105 วินัย งามแสง 1
106 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
107 Jittima Chatchawansaisin 1
108 สิทธิพร แอกทอง 1
109 Chonticha Srisawang 1
110 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
113 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
114 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
124 สายฝน ควรผดุง 1
125 สำเริง แย้มโสภี 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
128 วัลลภ แย้มเหมือน 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 สมพร พรมดี 1
132 Pornpimol Muanjai 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 สุวดี ยาป่าคาย 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 Walaisiri Muangsiri 1
145 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
146 Rajalida Lipikorn 1
147 Thada Jirajaras 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 ประธาน ดาบเพชร 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 2