ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาทิส ถาวรนันท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2550 2
4 2549 3
5 2547 1
6 2546 3
7 2543 1
8 2541 1
9 2539 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการการตรวจวัดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติมภายใต้โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษ
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในกิจการอบแห้งลำไย
4 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการสาธิตเตาเผาอิฐแบบประหยัดพลังงาน
6 สาธิตเตาเผาอิฐแบบประหยัดพลังงาน
7 โครงการสาธิตเตาเผาอิฐแบบประหยัดพลังงาน(วิจัยและพัฒนา)
ปี พ.ศ. 2547
8 จัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ
ปี พ.ศ. 2546
9 โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ
10 การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ ในเขตภาคเหนือและภาคกลาง สัญญา 112/46
11 โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2543
12 โครงการสาธิตการเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ
ปี พ.ศ. 2541
13 โครงการจัดทำแผนโครงการสาธิตเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ
ปี พ.ศ. 2539
14 การออกแบบขั้นต้น (Conceptual Design) ตัดแต่งกิ่งไม้ผลยืนต้น