ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาครรัตน์ คงขุนเทียน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวุฒิ สุขขี 16
2 ปรัชญา คงทวีเลิศ 7
3 ศิริพร โอโกโนกิ 7
4 สมพร ภูติยานันต์ 6
5 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 5
6 ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ 5
7 ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง 5
8 รัตนา อัมไพรวรรณ 5
9 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 4
10 คมขำ พัฒนาภรณ์ 4
11 พิชญา มังกรอัศวกุล 4
12 ปรีณา โชติจำลอง 3
13 วิชัย ริ้วตระกูล 3
14 ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร 3
15 เกษร นันทจิต 3
16 อะนัฆ เอี่ยมอรุณ 3
17 ศิริวรรณ องค์ไชย 3
18 สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ 3
19 เนตรดาว คงใหญ่ 2
20 เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล 2
21 นฤมนัส คอวนิช 2
22 มิ่งขวัญ ม่วงมณี 2
23 ปฐวี คงขุนเทียน 2
24 เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์ 2
25 ชยารพ สุพรรณชาติ 2
26 วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ 2
27 พรรณนิภา เลาหเพ็ญแสง 2
28 วรรณดี แต้โสตถิกุล 2
29 พีรพรรณ โปธาเจริญ 2
30 วุฒินันท์ จตุพศ 1
31 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 1
32 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
33 พิณทิพา บุณยะรัตเวช 1
34 พัทนินทร์ มนตรีขจร 1
35 เพ็ญนภา กิจอาทร 1
36 รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2553 4
4 2552 2
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคปริทันต์ของสารสกัดพืชสกุลเปราะ
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
ปี พ.ศ. 2553
3 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการคลอดและการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก
4 ระดับของบีเอ็มพี 2 ในกระดูกปลูกถ่ายเอกพันธ์ที่สกัดแอนติเจน ที่สลายตัวเองออก [การศึกษานำร่อง]
5 การใช้ประโยชน์ทางด้านชีวภาพจากจุลินทรีย์บางชนิดที่พบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
6 ความชุกของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อแทนเนอเรลลาฟอร์ไซเธีย ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรังในคนไทยกลุ่มหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของการรักษาทางปริทันต์ต่อระดับของคอนโดรอิตินซัลเฟต ในน้ำเหลืองเหงือก [การศึกษานำร่อง]
8 การควบคุมการแสดงออกของบีตา-ดีเฟนซิน-2 ของมนุษย์ โดยเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีและฟอสโฟไลเปสเอทู
ปี พ.ศ. 2550
9 การตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะของจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ที่เจริญโดยไม่อาศัยออกซิเจน : ทดสอบในยาปฏิชีวนะ 9 ชนิดในห้องทดลอง
ปี พ.ศ. 2548
10 ผลการรักษาฝีปริทันต์ชนิดเฉียบพลันโดยการใช้ยาปฏิชีวนะแบบทางระบบหรือแบบเฉพาะที่ร่วมกับการขูดหินน้ำลาย เกลารากฟัน
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยา และประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของสิทธิประโยชน์หลัก ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า