ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สากล สถิตวิทยานันท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเพิ่มศัยกภาพการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ
2 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทัศนคติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
3 วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำในเขตตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
4 ความตระหนักต่อคุณภาพชีวิตบุพการีของประชาชนหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2550
6 การใช้ที่ดินในพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์ ในเขตป่าภูหลวง - วังน้ำเขียว
7 ความคิดเห็นต่อการใช้ชีวิตคู่ก่อนสมรสของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 การบริหารงานในองค์การโดยระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ของกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
ปี พ.ศ. 2548
9 การวิเคราะห์เชิงสังคมในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2538
10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดินและธรณีสัณฐานและการประเมิน สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เกิดจากหินภูเขาไฟ