ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 วรรณภา บำรุงเขต 6
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
9 พัฒนาวิไล อินใหม 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
11 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
12 พัชนี ธรรมวันนา 6
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
14 อาณัติ วรรณศรี 5
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
17 สงครามชัย ลีทองดี 4
18 Noppakun Thammatacharee 4
19 Paibul Suriyawongpaisal 4
20 Health Insurance System Research Office 4
21 สิรินาฏ นิภาพร 4
22 อังสุมาลี ผลภาค 4
23 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
24 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
25 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
26 Sutheerada Chimnoi 4
27 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
28 National Health Security Office 4
29 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
30 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
31 Chulaporn Limwattananon 3
32 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
33 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
34 ภาสกร สวนเรือง 3
35 Wannapha Bamrungkhet 3
36 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
37 รัชนี สรรเสริญ 3
38 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
39 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
40 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
41 Arnat Wannasri 3
42 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
43 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
44 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
45 สำนักงานประกันสังคม 3
46 ทัศนีย์ ญาณะ 2
47 วิชัย เอกพลากร 2
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
49 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
50 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
51 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
52 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
53 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
54 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
55 มุกดา สำนวนกลาง 2
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
57 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
58 Passakorn Suanrueang 2
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
60 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
61 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
63 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
64 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
66 Swansea university 2
67 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
69 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
70 ภูษิต ประคองสาย 2
71 ครรชิต สุขนาค 2
72 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
73 Supon Limwattananon 2
74 Viroj Tangcharoensathien 2
75 Siriwan Pitayarangsarit 2
76 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
77 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
78 วลัยพร พัชรนฤมล 2
79 David Hughes 2
80 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
81 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
82 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
83 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
84 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
85 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
86 หทัยชนก สุมาลี 2
87 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
88 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
89 Onanong Waleekhachonloet 1
90 แพรว เอี่ยมน้อย 1
91 จเร วิชาไทย 1
92 ไม่มีข้อมูล 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
94 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
95 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
96 Thananan Rattanachotphanit 1
97 Pornpit Silkavute 1
98 Patchanee Thamwanna 1
99 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
101 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
102 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
103 International Health Policy Program, Thailand 1
104 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
105 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
106 Sinchai Torwatanakitkul 1
107 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
108 แพร จิตตินันทน์ 1
109 กรมอนามัย 1
110 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
111 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
112 Sathirakorn Pongpanich 1
113 Sumon Sakolchai 1
114 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
115 สุมนต์ สกลไชย 1
116 จิตรปราณี วาศวิท 1
117 Acharawan Topark-ngarm 1
118 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
119 พิชญ์ รอดแสวง 1
120 Kwanjai Amnatsatsue 1
121 Suphasit Panarunothai 1
122 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
124 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
125 สถิรกร พงศ์พานิช 1
126 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
127 ธนภร ชัยจิต 1
128 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
129 เชิดชัย สุนทรภาส 1
130 พิมประภา กิจวิธี 1
131 ประไพร อุตมา 1
132 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
133 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
134 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
135 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
136 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 Kadethip Buakaew 1
138 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
139 Nawanan Theera-ampornpunt 1
140 Borwornsom Leerapan 1
141 บวรศม ลีระพันธ์ 1
142 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
143 Chatchai Im-Arom 1
144 วิรัชดา สุทธยาคม 1
145 Phi Rodsawaeng 1
146 Wiratda Sutayakhom 1
147 Sukanya Khongsawat 1
148 Dirak Phatamasiriwat 1
149 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
150 Vijj Kasemsup 1
151 สุดา ขำนุรักษ์ 1
152 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
153 Vinai Leesmidt 1
154 Rassamee Tansirisithikul 1
155 กวิน กลับคุณ 1
156 Suda Khumnurak 1
157 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
158 Wichai Aekplakorn 1
159 Aungsumalee Pholpark 1
160 Kavin Klubkun 1
161 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
162 เทียม อังสาชน 1
163 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
164 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
165 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
166 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
167 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
168 Siriphan Sasat 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
170 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
171 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
172 ชาฮีดา วิริยาทร 1
173 จิตปราณี วาศวิท 1
174 ทวีศรี กรีทอง 1
175 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
176 Pintusorn Hempisut 1
177 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
178 พัฒนาวิไล อินไหม 1
179 Boonyawee Aueasiriwon 1
180 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
181 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
182 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
183 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
184 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
185 Kanitta Bundhamcharoen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู