ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัฒนาวิไล อินใหม 6
8 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
11 พัชนี ธรรมวันนา 6
12 วรรณภา บำรุงเขต 6
13 อาณัติ วรรณศรี 5
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
15 Health Insurance System Research Office 4
16 สงครามชัย ลีทองดี 4
17 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
18 อังสุมาลี ผลภาค 4
19 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
20 สิรินาฏ นิภาพร 4
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
22 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
23 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
24 Paibul Suriyawongpaisal 4
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
26 Sutheerada Chimnoi 4
27 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
28 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
29 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
30 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
31 Chulaporn Limwattananon 3
32 รัชนี สรรเสริญ 3
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
34 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
35 Wannapha Bamrungkhet 3
36 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
37 สำนักงานประกันสังคม 3
38 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
39 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
41 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
42 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 ทัศนีย์ ญาณะ 2
45 มุกดา สำนวนกลาง 2
46 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
47 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
48 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
49 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
50 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
51 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
52 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
53 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
54 Swansea university 2
55 วิชัย เอกพลากร 2
56 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
58 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
59 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
60 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
61 วลัยพร พัชรนฤมล 2
62 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
63 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
64 ครรชิต สุขนาค 2
65 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
66 Siriwan Pitayarangsarit 2
67 Passakorn Suanrueang 2
68 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
69 ภูษิต ประคองสาย 2
70 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
71 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
72 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
73 David Hughes 2
74 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
75 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
76 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
77 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
78 หทัยชนก สุมาลี 2
79 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
80 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
81 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
82 Onanong Waleekhachonloet 1
83 แพร จิตตินันทน์ 1
84 Pornpit Silkavute 1
85 แพรว เอี่ยมน้อย 1
86 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
87 ไม่มีข้อมูล 1
88 Patchanee Thamwanna 1
89 International Health Policy Program, Thailand 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
91 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
92 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
94 Sinchai Torwatanakitkul 1
95 จเร วิชาไทย 1
96 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
97 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
98 กรมอนามัย 1
99 Sathirakorn Pongpanich 1
100 พิชญ์ รอดแสวง 1
101 เชิดชัย สุนทรภาส 1
102 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
103 จิตรปราณี วาศวิท 1
104 ธนภร ชัยจิต 1
105 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
106 Wiratda Sutayakhom 1
107 วิรัชดา สุทธยาคม 1
108 พิมประภา กิจวิธี 1
109 สถิรกร พงศ์พานิช 1
110 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
111 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
112 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
113 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
114 ประไพร อุตมา 1
115 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
116 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
117 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
119 Thananan Rattanachotphanit 1
120 สุมนต์ สกลไชย 1
121 เทียม อังสาชน 1
122 Borwornsom Leerapan 1
123 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
124 บวรศม ลีระพันธ์ 1
125 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
126 Nawanan Theera-ampornpunt 1
127 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
128 Chatchai Im-Arom 1
129 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
130 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
131 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
132 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
133 Pintusorn Hempisut 1
134 Phi Rodsawaeng 1
135 Boonyawee Aueasiriwon 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
137 Vijj Kasemsup 1
138 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
139 Aungsumalee Pholpark 1
140 Vinai Leesmidt 1
141 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
142 ชาฮีดา วิริยาทร 1
143 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
144 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
145 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
146 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
149 Siriphan Sasat 1
150 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
151 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
152 Kadethip Buakaew 1
153 กวิน กลับคุณ 1
154 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
155 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
156 Kavin Klubkun 1
157 จิตปราณี วาศวิท 1
158 ทวีศรี กรีทอง 1
159 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
160 Kwanjai Amnatsatsue 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู