ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัชนี ธรรมวันนา 6
8 พัฒนาวิไล อินใหม 6
9 วรรณภา บำรุงเขต 6
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
11 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
14 อาณัติ วรรณศรี 5
15 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
16 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
17 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
18 สงครามชัย ลีทองดี 4
19 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
20 Health Insurance System Research Office 4
21 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
22 อังสุมาลี ผลภาค 4
23 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
24 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
25 สิรินาฏ นิภาพร 4
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
27 Paibul Suriyawongpaisal 4
28 Sutheerada Chimnoi 4
29 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
30 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
31 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
33 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
34 สำนักงานประกันสังคม 3
35 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
36 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
37 Wannapha Bamrungkhet 3
38 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
39 Chulaporn Limwattananon 3
40 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
41 รัชนี สรรเสริญ 3
42 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
43 Siriwan Pitayarangsarit 2
44 Passakorn Suanrueang 2
45 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
46 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
47 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
48 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
49 วิชัย เอกพลากร 2
50 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
51 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
52 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
53 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
54 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
55 ภูษิต ประคองสาย 2
56 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
57 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
58 วลัยพร พัชรนฤมล 2
59 ครรชิต สุขนาค 2
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
61 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
62 Swansea university 2
63 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
64 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
65 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
66 หทัยชนก สุมาลี 2
67 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
68 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
69 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
70 David Hughes 2
71 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
72 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
73 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
74 ทัศนีย์ ญาณะ 2
75 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
76 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
77 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
78 มุกดา สำนวนกลาง 2
79 เทียม อังสาชน 1
80 Borwornsom Leerapan 1
81 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
82 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
83 บวรศม ลีระพันธ์ 1
84 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
85 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
86 Chatchai Im-Arom 1
87 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
88 Nawanan Theera-ampornpunt 1
89 สุมนต์ สกลไชย 1
90 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
91 Pintusorn Hempisut 1
92 Vinai Leesmidt 1
93 Boonyawee Aueasiriwon 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
95 Vijj Kasemsup 1
96 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
97 Aungsumalee Pholpark 1
98 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
99 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
100 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
101 ชาฮีดา วิริยาทร 1
102 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
103 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
104 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
105 Siriphan Sasat 1
106 Kwanjai Amnatsatsue 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
109 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
110 Phi Rodsawaeng 1
111 Kadethip Buakaew 1
112 กวิน กลับคุณ 1
113 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
114 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
115 Kavin Klubkun 1
116 จิตปราณี วาศวิท 1
117 ทวีศรี กรีทอง 1
118 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
119 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
120 International Health Policy Program, Thailand 1
121 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
122 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
123 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
124 แพร จิตตินันทน์ 1
125 Onanong Waleekhachonloet 1
126 Patchanee Thamwanna 1
127 Pornpit Silkavute 1
128 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
129 ไม่มีข้อมูล 1
130 แพรว เอี่ยมน้อย 1
131 กรมอนามัย 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
133 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
134 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
135 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
136 Sinchai Torwatanakitkul 1
137 จเร วิชาไทย 1
138 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
139 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
140 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 Thananan Rattanachotphanit 1
142 เชิดชัย สุนทรภาส 1
143 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
144 จิตรปราณี วาศวิท 1
145 พิชญ์ รอดแสวง 1
146 ธนภร ชัยจิต 1
147 วิรัชดา สุทธยาคม 1
148 พิมประภา กิจวิธี 1
149 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
150 สถิรกร พงศ์พานิช 1
151 Sathirakorn Pongpanich 1
152 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
153 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
154 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
155 ประไพร อุตมา 1
156 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
157 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
158 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
159 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
160 Wiratda Sutayakhom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู