ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 วรรณภา บำรุงเขต 6
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
9 พัฒนาวิไล อินใหม 6
10 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
12 พัชนี ธรรมวันนา 6
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
14 อาณัติ วรรณศรี 5
15 อังสุมาลี ผลภาค 4
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
17 สิรินาฏ นิภาพร 4
18 Sutheerada Chimnoi 4
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
20 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
21 Paibul Suriyawongpaisal 4
22 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
23 Health Insurance System Research Office 4
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
25 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
26 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
27 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
28 สงครามชัย ลีทองดี 4
29 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
30 รัชนี สรรเสริญ 3
31 Wannapha Bamrungkhet 3
32 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
33 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
34 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
35 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
36 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
37 Chulaporn Limwattananon 3
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
39 สำนักงานประกันสังคม 3
40 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
41 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
45 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
46 มุกดา สำนวนกลาง 2
47 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
48 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
50 ทัศนีย์ ญาณะ 2
51 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
52 Passakorn Suanrueang 2
53 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
54 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
55 Siriwan Pitayarangsarit 2
56 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
57 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
58 วิชัย เอกพลากร 2
59 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
60 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
61 ภูษิต ประคองสาย 2
62 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
63 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
64 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
65 วลัยพร พัชรนฤมล 2
66 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
67 ครรชิต สุขนาค 2
68 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
69 หทัยชนก สุมาลี 2
70 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
71 Swansea university 2
72 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
73 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
74 David Hughes 2
75 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
76 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
77 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
78 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
79 สุมนต์ สกลไชย 1
80 Phi Rodsawaeng 1
81 Wiratda Sutayakhom 1
82 Pintusorn Hempisut 1
83 วิรัชดา สุทธยาคม 1
84 Aungsumalee Pholpark 1
85 พิมประภา กิจวิธี 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
87 Boonyawee Aueasiriwon 1
88 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
89 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
90 สถิรกร พงศ์พานิช 1
91 Sathirakorn Pongpanich 1
92 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
93 จิตรปราณี วาศวิท 1
94 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
95 ธนภร ชัยจิต 1
96 พิชญ์ รอดแสวง 1
97 เชิดชัย สุนทรภาส 1
98 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
99 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
100 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
101 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
102 Vinai Leesmidt 1
103 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
104 กวิน กลับคุณ 1
105 Kadethip Buakaew 1
106 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
107 Kavin Klubkun 1
108 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
109 Chatchai Im-Arom 1
110 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
111 บวรศม ลีระพันธ์ 1
112 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
113 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
114 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
115 Borwornsom Leerapan 1
116 Nawanan Theera-ampornpunt 1
117 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
118 เทียม อังสาชน 1
119 Vijj Kasemsup 1
120 จิตปราณี วาศวิท 1
121 International Health Policy Program, Thailand 1
122 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
123 Kwanjai Amnatsatsue 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
125 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
127 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
128 Sinchai Torwatanakitkul 1
129 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
130 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
131 Siriphan Sasat 1
132 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
133 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
134 ทวีศรี กรีทอง 1
135 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
136 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
137 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
138 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
139 ชาฮีดา วิริยาทร 1
140 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
141 จเร วิชาไทย 1
142 Thananan Rattanachotphanit 1
143 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
144 Pornpit Silkavute 1
145 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
146 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
147 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
148 ประไพร อุตมา 1
149 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
150 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
151 ไม่มีข้อมูล 1
152 แพร จิตตินันทน์ 1
153 แพรว เอี่ยมน้อย 1
154 กรมอนามัย 1
155 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
156 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
157 Patchanee Thamwanna 1
158 Onanong Waleekhachonloet 1
159 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
160 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู