ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัฒนาวิไล อินใหม 6
8 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
11 พัชนี ธรรมวันนา 6
12 วรรณภา บำรุงเขต 6
13 อาณัติ วรรณศรี 5
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
16 Health Insurance System Research Office 4
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 สิรินาฏ นิภาพร 4
19 สงครามชัย ลีทองดี 4
20 Paibul Suriyawongpaisal 4
21 อังสุมาลี ผลภาค 4
22 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
23 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
24 Sutheerada Chimnoi 4
25 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
26 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
27 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
28 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
29 Chulaporn Limwattananon 3
30 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
31 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
32 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
33 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
34 รัชนี สรรเสริญ 3
35 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
36 Wannapha Bamrungkhet 3
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
38 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
39 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
40 สำนักงานประกันสังคม 3
41 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
43 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
45 ทัศนีย์ ญาณะ 2
46 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
47 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
49 มุกดา สำนวนกลาง 2
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
51 วิชัย เอกพลากร 2
52 Siriwan Pitayarangsarit 2
53 Passakorn Suanrueang 2
54 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
55 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
56 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
57 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
58 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
59 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
60 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
62 ภูษิต ประคองสาย 2
63 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
64 วลัยพร พัชรนฤมล 2
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
66 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
67 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
68 ครรชิต สุขนาค 2
69 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
70 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
71 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
72 หทัยชนก สุมาลี 2
73 Swansea university 2
74 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
75 David Hughes 2
76 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
77 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
78 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
79 Onanong Waleekhachonloet 1
80 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
81 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
82 Patchanee Thamwanna 1
83 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
84 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 แพร จิตตินันทน์ 1
86 Pornpit Silkavute 1
87 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
88 ไม่มีข้อมูล 1
89 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
90 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
92 Thananan Rattanachotphanit 1
93 Sinchai Torwatanakitkul 1
94 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
95 กรมอนามัย 1
96 จเร วิชาไทย 1
97 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
98 แพรว เอี่ยมน้อย 1
99 สถิรกร พงศ์พานิช 1
100 ธนภร ชัยจิต 1
101 พิชญ์ รอดแสวง 1
102 เชิดชัย สุนทรภาส 1
103 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
104 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
105 พิมประภา กิจวิธี 1
106 Phi Rodsawaeng 1
107 Wiratda Sutayakhom 1
108 วิรัชดา สุทธยาคม 1
109 จิตรปราณี วาศวิท 1
110 International Health Policy Program, Thailand 1
111 ประไพร อุตมา 1
112 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
113 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
114 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
116 Sathirakorn Pongpanich 1
117 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
118 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
119 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
120 Pintusorn Hempisut 1
121 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
122 เทียม อังสาชน 1
123 Borwornsom Leerapan 1
124 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
125 Nawanan Theera-ampornpunt 1
126 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
127 Vinai Leesmidt 1
128 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
129 Chatchai Im-Arom 1
130 บวรศม ลีระพันธ์ 1
131 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
132 Boonyawee Aueasiriwon 1
133 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
134 สุมนต์ สกลไชย 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
136 Aungsumalee Pholpark 1
137 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
138 Vijj Kasemsup 1
139 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
140 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
141 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
142 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
143 ชาฮีดา วิริยาทร 1
144 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
145 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
146 Siriphan Sasat 1
147 Kwanjai Amnatsatsue 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
149 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
150 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
151 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
152 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
153 Kadethip Buakaew 1
154 กวิน กลับคุณ 1
155 Kavin Klubkun 1
156 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
157 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
158 จิตปราณี วาศวิท 1
159 ทวีศรี กรีทอง 1
160 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู