ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมพันธ์ แย้มกระโทก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เปรียบเทียบการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน
2 ผลของชนิดและอัตราการใช้ถ่านชีวภาพต่อการเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลังในชุดดินสีคิ้ว
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลของวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตแก่นตะวันในระบบปลูกพืชหมุนเวียน
4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำชนิดต่างๆที่ทนต่อสภาพร่มเงา
5 เปรียบเทียบพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ในสวนยางพาราปลูกใหม่
ปี พ.ศ. 2555
6 การจัดการดินและพืชร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การรวบรวมและทดสอบผลผลิตของพืชสมุนไพรไล่แมลงชนิดต่าง ๆสำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
8 การขยายพันธุ์หนอนตายหยากด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ