ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันนิภา สุรทัตต์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สันนิภา สุรทัตถ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 26
2 อลงกร อมรศิลป์ 23
3 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 12
4 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 12
5 ยง ภู่วรวรรณ 12
6 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 9
7 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 8
8 สัญชัย พยุงภร 7
9 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
10 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
11 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
12 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
13 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
14 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
15 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
16 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
17 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
18 กมล สกุลวิระ 6
19 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
20 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
21 ธีรพร ชินชัย 6
22 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
23 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
24 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
25 ทศพร วิมลเก็จ 6
26 จินตนา จิรถาวร 6
27 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
28 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
29 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
30 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
31 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
32 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
33 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
34 อิศรางค์ นุชประยูร 6
35 ทายาท ดีสุดจิต 6
36 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 5
37 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 5
38 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 5
39 อารุณี ชัยสิงห์ 5
40 ลินดา วิมลเก็จ 4
41 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
42 ประวีณา กิติคุณ 3
43 อริยา จินดามพร 3
44 ณุวีร์ ประภัสระกูล 3
45 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 3
46 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 2
47 ปิยะ วงศ์ญาณิน 2
48 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
49 นวลอนงค์ ปริโยธร 2
50 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
51 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
52 ชวาล ทัฬหิกรณ์ 2
53 วาสนา ภิญโญชนม์ 1
54 อัจฉริยา ไศละสูต 1
55 สุดารัตน์ คำรงค์วัฒนโภคิน 1
56 ละมูล โม้ลี 1
57 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
58 ปราจีน วีรกุล 1
59 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
60 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
61 วีระศักดิ์ สะดะ 1
62 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
63 อิสระ พุทธสิมมา 1
64 วินัย ศรวัต 1
65 ปรีชา กาเพ็ชร 1
66 ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
67 เผด็จ ธรรมรักษ์ 1
68 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 1
69 กมล สุวรรณการ 1
70 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
71 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 1
72 ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช 1
73 เมตตา เมฆานนท์ 1
74 พินิจ ภู่สุนทรธรรม 1
75 สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา 1
76 รสมา ภู่สุนทรธรรม 1
77 ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ 1
78 มนูศักดิ์ วงษ์พัชรชัย 1
79 เดชฤทธิ์ นิลอุบล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 4
9 2545 3
10 1086 1
11 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเชิงบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2555
2 การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในนกกระทาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติของเชื้อมาลาสซิเซียที่แยกได้จากสุนัขที่แสดงอาการของโรคผิวหนังชนิดอาโทนีและสุนัขปกติ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาชุดตรวจสอบเพื่อตรวจวินิจฉัย เชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง
ปี พ.ศ. 2549
5 การเปรียบเทียบลำดับเบสทั้งหมดของไวรัสพีอาร์อาร์เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย (กลุ่มสายพันธุ์อเมริกาและยุโรป)
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร
7 ผลของไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างสารไซโตคายน์ ในเม็ดเลือดขาวที่แยกจากสุกรที่ได้รับเชื้อ
8 ผลของไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างสารไซโตคายน์ในเม็ดเลือดขาว ที่แยกจากสุกรที่ได้รับเชื้อ
ปี พ.ศ. 2547
9 ประสิทธิผลของวัคซีน พี อาร์ เอส ชนิดเชื้อเป็นในสุกรหย่านม
10 ลักษณะการสร้างไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวเคลียสเดียวของสุกรที่ติดเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส มาก่อนและกระตุ้นด้วยไวรัสสายพันธุ์ต่างชนิด
11 การศึกษาผลของไวรัสวัคซีน พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างไซโตคายน์ ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ที่แยกได้จากสุกร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
13 การประยุกต์ใช้วิธี RT-PCR ร่วมกับการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะสำหรับการวินิจฉัยโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย
14 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัส พีอาร์อาร์เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช;
15 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) ต่อการสร้าง cytokines ใน peripheral blood mononuclear cells (PBMC) ของสุกร
17 การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
18 ผลของ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus [PRRSV] ต่อการสร้าง cytokines ใน peripheral blood mononuclear cells [PBMC] ของสุกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง: A Placebo-controlled Double-blind Study