ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 4
2 เด่น เครือสาร 3
3 วาสนา ณ ฝั้น 3
4 นิรมล รังสยาธร 3
5 รังสรรค์ เกตุอ๊อต 3
6 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 3
7 ตฤณ เสรเมธากุล 2
8 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
9 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
10 รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา 2
11 นิติ เอี่ยมชื่น 2
12 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
13 รัฐภูมิ พรหมณะ 2
14 ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร 2
15 งบประมาณแผ่นดิน 2
16 ธิดารัตน์ บุญรอด 2
17 จารีย์ บันสิทธิ์ 2
18 เกศรา บางสารี 2
19 เมธา คชาภิชาติ 2
20 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 2
21 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
22 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
23 สุกัลยา ภู่ทอง 2
24 ปราณี นางงาม 1
25 เสมอใจ บุรีนอก 1
26 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
27 ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส 1
28 นุชรารัตน์ ยะชะระ 1
29 ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ 1
30 ดวงพร เปรมจิตร 1
31 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
32 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
33 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
34 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
35 คมศักดิ์ พินธะ 1
36 เนติ เงินแพทย์ 1
37 กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 1
38 กรทิพย์ กันนิการ์ 1
39 คลินิกเทคโนโลยี 1
40 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
41 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
42 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เครือข่าย ม.เชียงใหม่) 1
43 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
44 เฉลิมพล เยื้องกลาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 8
7 2548 6
8 2547 3
9 2546 1
10 2543 5
11 2541 2
12 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย (ปีที่2)
2 โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุกทกัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (คปน.)
3 การประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศทางน้ำของลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
4 การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา
6 การเพิ่มจำนวนอย่างมากของสาหร่ายสีเขียว Closterium sp. ใน พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศักยภาพในการใช้ประโยชน์
7 การเพิ่มจำนวนอย่างมากของสาหร่ายสีเขียว Closterium sp. ใน พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศักยภาพในการใช้ประโยชน์
8 แนวทางเครือข่ายแบบเบย์สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) มากมายในเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
11 การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลของสารสกัดหญ้าใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอโรโมแนส ไฮโดรปิลา และการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2552
13 การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
14 ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชันร่วมกับวิตามินซี ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2551
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
16 การประเมินความเสี่ยงทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยา โดยใช้ Bayesian network
17 ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ(Phyllanthus urinaria)ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม
18 การพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีของ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าว Harima Nada, the Seto Inland Sea, Japan.
ปี พ.ศ. 2550
19 The impact of maintenance dredging on phytoplankton standing stock and water quality in lake Kwan Phayao, Thailand.
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปูผง
21 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งก้ามกรามใน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547.
22 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
23 ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosebergii De Man)
24 การประยุกต์ใช้ Bayesian network ในการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
25 การใช้กากปูเป็นวัสดุผสมเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีต่อการผลิตพริกหวาน
26 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547.
ปี พ.ศ. 2548
27 คุณภาพน้ำในลำน้ำบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2548.
28 รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเลี้ยงและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปูนาในระดับธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน.
29 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.
30 พฤติกรรมการอนุรักษ์กว๊านพะเยาของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองพะเยา.
31 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในกว๊านพะเยา. ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2546.
32 การศึกษาประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2548 – มกราคม 2549.
ปี พ.ศ. 2547
33 Seasonal variation in the abundance and ecological role of Noctiluca scintillans on the coastal ecosystem in the Seto Inland Sea, Japan.
34 Seasonal Variation in the Abundance of Noctiluca scintillans in the Seto Inland Sea, Japan.
35 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งก้ามกรามในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547/2548.
ปี พ.ศ. 2546
36 การประเมินผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2543
37 Nutrient Regeneration during Noctiluca scintillans Red Tide in Harima Nada, the Seto Inland Sea, Japan
38 Carbon and nitrogen content of Noctiluca scintillans in the Seto Inland Sea, Japan.
39 Carbon, Nitrogen, Phosphorus, and Chlorophyll a Content of the Large Diatom, Coscinodiscus wailesii and Its Abundance in the Seto Inland Sea, Japan.
40 Ammonium and phosphate pools of Noctiluca scintillans and their supply to the water column in Harima Nada
41 Ammonium and phosphate pools of Noctiluca scintillans and their supply to the water column in Harima Nada,the Seto Inland Sea, Japan
ปี พ.ศ. 2541
42 Nutrient regeneration in coastal sea by Noctiluca scintillans, a red tide causing dinoflagellate. J.
43 Nutrient regeneration in coastal sea by Noctiluca scintillans, a red tide causing dinoflagellate.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำและดินพื้นท้องน้ำของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
45 หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย
46 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตปลานิล
47 ชีววิทยาและการจัดการกุ้งฝอยในกว๊านพะเยาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
48 การศึกษาชีววิทยาบางประการของกุ้งฝอยในกว๊านพะเยา
49 ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชันร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญและอัตราการรอดของกุ้งก้ามกราม
50 ความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำอิง
51 ผลของสารสกัดหญ้าใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลา และการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งก้ามกราม