ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ บุญฟ้าประทาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ไววิทย์ พุทธารี 2
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
6 Waraporn Siriterm 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
11 Kasidit Nootong 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 Acom Sornsute 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
22 Yeshey Penjor 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 วินัย งามแสง 1
38 Jittima Chatchawansaisin 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 สมพร พรมดี 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 ชอุ่ม มลิลา 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 Thada Jirajaras 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
80 Boonchai Sangpetngam 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 ศิริชัย ศิริกายะ 1
94 Srilert Chotpantarat 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Naiyana Chaiyabutr 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 พรรณี กาญจนพลู 1
126 Chakkaphan Sutthirat 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 Panee Boonthavi 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
145 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1