ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ บุญฟ้าประทาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไววิทย์ พุทธารี 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
7 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 สมพร พรมดี 1
22 Pornpimol Muanjai 1
23 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 Varunee Padmasankh 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 เอกชัย อดุลยธรรม 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
30 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 วาสนา เสียงดัง 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
40 Kittisak Likhitwitayawuid 1
41 Panee Boonthavi 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
44 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
45 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 Garnpimol C. Ritthidej 1
50 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
51 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
52 บรรจง คณะวรรณ 1
53 มยุรี ตันติสิระ 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 Vimolmas Lipipun 1
57 Wilai Anomasiri 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 กาญจนา แก้วเทพ 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
77 ประธาน ดาบเพชร 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 Yeshey Penjor 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 ชอุ่ม มลิลา 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 วินัย งามแสง 1
92 Phanphen Wattanaarsakit 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 นภสร โกวรรธนะกุล 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 Chakkaphan Sutthirat 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 ละอองทิพย์ เหมะ 1
105 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
106 สุมา เมืองใย 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 พรรณี กาญจนพลู 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 วิมล เหมะจันทร 1
113 Chonticha Srisawang 1
114 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
115 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
116 Thanathon Sesuk 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 Pantharee Boonsatorn 1
121 สมชัย วัฒนการุณ 1
122 ศุกันยา ห้วยผัด 1
123 สุวดี ยาป่าคาย 1
124 Suchin Arunsawatwong 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 อวย เกตุสิงห์ 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 Kasidit Nootong 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
141 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
142 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
143 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
144 Acom Sornsute 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
150 Thada Jirajaras 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1