ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามพิศ สัตย์สงวน 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 ศิริชัย นิลนพคุณ 2
4 Anawatch Mitpratan 1
5 สิทธิพร แอกทอง 1
6 Waraporn Siriterm 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 Kasidit Nootong 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 Chonticha Srisawang 1
11 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
15 Acom Sornsute 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
25 วินัย งามแสง 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 พรรณี กาญจนพลู 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
42 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
43 สุมิตรา พูลทอง 1
44 Yeshey Penjor 1
45 กำจัด มงคลกุล 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
49 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
52 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 สุมาดา ฬาพานิช 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
59 สมพร พรมดี 1
60 พลากร วีระจิตต์ 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ 1
63 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 จามร สุนทรกิจ 1
66 สายฝน ควรผดุง 1
67 มานพ จิตต์ภูษา 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 อวย เกตุสิงห์ 1
80 ประธาน ดาบเพชร 1
81 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
84 ไววิทย์ พุทธารี 1
85 Varunee Padmasankh 1
86 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
87 Rajalida Lipikorn 1
88 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
89 Walaisiri Muangsiri 1
90 สมชัย วัฒนการุณ 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 สุเทพ เชาวลิต 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 จันทรพร สุดชาดำ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 ทิวาพร กลมกล่อม 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 วิไล ชินธเนศ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 อุทัย บุญประเสริฐ 1
112 ชิตชัย ไชยรัตน์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 Thada Jirajaras 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
122 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
123 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
124 สรายุทธ ยหะกร 1
125 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
126 ปัญจนี ทิพโกมุท 1
127 ธวัชชัย สันติสุข 1
128 เมทินี ไทยสมบูรณ์ 1
129 พัชรินทร์ ปิยวนิชพงษ์ 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 เสถียร วิพรมหา 1
133 สำเริง แย้มโสภี 1
134 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
135 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
136 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
137 มยุรี ตันติสิระ 1
138 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 Vimolmas Lipipun 1
141 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
142 Sumphan Wongseripipatana 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 Puttipongse Varavudhi 1
152 Kitpramuk Tantayaporn 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 Panee Boonthavi 1
157 Kittisak Likhitwitayawuid 1
158 ศิริชัย ศิริกายะ 1
159 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
160 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
161 Vanida Chantarateptawan 1
162 Srilert Chotpantarat 1
163 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
166 Chalermpol Leevailoj 1
167 กาญจนา แก้วเทพ 1
168 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
169 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
170 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
171 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
172 วัฒนชัย สมิทธากร 1
173 Jaitip Paiboon 1
174 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
175 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
176 Wilai Anomasiri 1
177 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 2
10 2538 1
11 2537 2
12 2536 4
13 2535 1
14 2533 1
15 2523 2
16 2522 2
17 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
8 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
11 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
14 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
ปี พ.ศ. 2538
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
21 การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
22 คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
24 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ของข้าราชการบำนาญ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
26 อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาในสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
28 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2523
29 การบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสมาคมสตรีไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบภูมิหลังและภาวะทางสังคม ของผู้มารับบริการตลอดทุกขั้นตอน กับผู้มารับบริการเฉพาะในระยะแรก
30 การเลื่อนชั้นทางสังคมของครูโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
31 ศูนย์เยาวชน : ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
32 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูก
ปี พ.ศ. 2521
33 การเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองของผู้ติดยาเสพติด : การศึกษาผลการบำบัดรักษา ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก