ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญชัย จตุรสิทธา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของปลายข้าวก่ำพันธุ์ใหม่ที่มีแกมมาโอไรซานอลและแอนโธไซยานินในระดับสูง ใช้เลี้ยงสุกรขุนต่อระดับไลโปโปรตีนชนิดดีในเลือด คุณภาพซากเนื้อและผลิตภัณฑ์ของสุกรขุน
2 การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
3 ผลของอายุฆ่าและชนิดของกล้ามเนื้อต่อคุณภาพซากและเนื้อปลาเรนโบว์เทร้าต์
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลของชนิดทุ่งหญ้าและกล้ามเนื้อต่อคุณภาพเนื้อ และองค์ประกอบกรดไขมันของกระบือปลัก
5 คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดอะมิโนของกระบือปลักขนุน ที่ได้รับอาหารขั้นสองระดับ
6 ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น และชนิดของกล้ามเนื้อ ต่อคุณภาพเนื้อของกระบือมัน
ปี พ.ศ. 2550
7 การหาระยะเวลาและน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรโอเมก้า 3
ปี พ.ศ. 2549
8 การหาระยะเวลาและน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเนื้อ และผลิตภัณฑ์สุกรโอเมก้า 3
ปี พ.ศ. 2548
9 คุณภาพซาก และเนื้อของไก่พื้นเมืองและสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์
10 การหาระยะเวลาและน้ำหนักที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรโอเมก้า 3
ปี พ.ศ. 2547
11 ผลของการใช้บัวบกในอาหารไก่กระทง ต่อสมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุ้มกันและคุณภาพเนื้อ
ปี พ.ศ. 2546
12 คุณภาพซากและเนื้อของไก่พื้นเมืองและสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์
13 คุณภาพซาก และเนื้อ ของไก่พื้นเมือง และสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2545
14 การปรับปรุงคุณภาพซากสุกรและผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มสัดส่วน w3:w6 ในสูตรอาหาร
ปี พ.ศ. 2544
15 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มสัดส่วน W3:W6 ในสูตรอาหาร