ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดี พฤกษตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
4 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
5 Acom Sornsute 1
6 Chariya Uiyyasathian 1
7 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
8 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
11 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
12 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
13 กระมล ทองธรรมชาติ 1
14 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
15 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
16 ศุกันยา ห้วยผัด 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 วินัย งามแสง 1
24 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 กำจัด มงคลกุล 1
28 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 Chayaporn Supachartwong 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 Jittima Chatchawansaisin 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
38 Kasidit Nootong 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 วาสนา เสียงดัง 1
41 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
42 สายฝน ควรผดุง 1
43 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
44 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
45 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
46 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
47 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
48 สิริพร สิวราวุฒิ 1
49 สมพร พรมดี 1
50 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
51 ธวัชชัย สันติสุข 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
53 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
54 สำเริง แย้มโสภี 1
55 สุวิชา ทองสิมา 1
56 วัลลภ แย้มเหมือน 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 Yeshey Penjor 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 ประธาน ดาบเพชร 1
69 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
70 Varunee Padmasankh 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 Walaisiri Muangsiri 1
73 เอกชัย อดุลยธรรม 1
74 Thada Jirajaras 1
75 Rajalida Lipikorn 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 รุ่งราวี ทองกันยา 1
78 ศิริชัย ศิริกายะ 1
79 Srilert Chotpantarat 1
80 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
81 Chalermpol Leevailoj 1
82 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
83 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
84 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
85 Boonchai Sangpetngam 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 กาญจนา แก้วเทพ 1
88 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 Wilai Anomasiri 1
92 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
95 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
99 วิไล ชินธเนศ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 คัคนางค์ มณีศรี 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
108 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
109 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
112 Somying Tumwasorn 1
113 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
117 สุมา เมืองใย 1
118 วิมล เหมะจันทร 1
119 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
120 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
121 ละอองทิพย์ เหมะ 1
122 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
123 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
124 พรรณี กาญจนพลู 1
125 ชอุ่ม มลิลา 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 Chakkaphan Sutthirat 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Sumphan Wongseripipatana 1
139 Kittisak Likhitwitayawuid 1
140 Panee Boonthavi 1
141 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
142 มยุรี ตันติสิระ 1
143 Ampa Luiengpirom 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
149 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
150 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1