ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอ็จ สโรบล 3
2 ปาริชาติ พรมโชติ 3
3 รังสิต สุวรรณมรรคา 3
4 เจตษฎา อุตรพันธ์ 2
5 ปิยะ กิตติภาดากุล 2
6 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 2
7 ปิยะ ดวงพัตรา 2
8 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
9 วิจารณ์ วิชชุกิจ 2
10 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 2
11 ปิติ กันตังกุล 1
12 ประกาย เทพหาร 1
13 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
14 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา 1
15 รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา 1
16 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
17 ภัศจี คงศีล 1
18 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 1
19 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
20 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 1
21 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
22 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
23 อนงค์นุช สาสนรักกิจ 1
24 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 1
25 อัญชนา ท่านเจริญ 1
26 วราภรณ์ จันทรจำนงค์ 1
27 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
28 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 1
29 นันท์นภัส เตชะวันโต 1
30 พิจิตรา แก้วสอน 1
31 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
32 สุเทพ ทองแพ 1
33 Sarawut Rungmekarat 1
34 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
3 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2555
4 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3
5 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
6 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
7 slag Utilization for Agriculture in Thailand
8 การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดเพื่อเพิ่มการงอกและการตั้งตัวของต้นกล้าหญ้า Paspalum vaginatum พันธุ์ Seaspray
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย
10 การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดิน และอ้อย (อ้อยปลูก)
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)
ปี พ.ศ. 2551
12 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.1 การวิจัยระบบการจัดการวัชพืชในไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2541
13 ผลของแอดจูแวนท์ และรูปของสารต่อประสิทธิภาพของไกลฟอเสทในการควบคุมแห้วหมู (Cyperus rotundus)