ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรวิศ แจ่มจำรูญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 12
2 สุพัตรา เปี่ยมวารี 11
3 มนตรี แก้วดวง 9
4 สายันต์ ตันพานิช 9
5 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 6
6 วิเซ็น ดวงสา 6
7 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 6
8 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 6
9 เรวัตร จินดาเจี่ย 6
10 อนวัช สุวรรณกุล 6
11 ประยุทธ กาวิละเวส 6
12 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 3
13 มยุรา ล้านไชย 3
14 บวร ตันติวรชัย 3
15 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
16 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 3
17 สดศรี เนียมเปรม 3
18 อดิศักดิ์ มณีไสย 2
19 คนึงนิจ บุศราคำ 2
20 มนฑิณี กมลธรรม 2
21 พัชทรา มณีสินธุ์ 2
22 สุภาวดี ชนะพาล 2
23 ยุวดี รัตนไชย 2
24 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 2
25 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
26 สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด 2
27 ธรรมภรณ์ ประภาสวัต 2
28 น้ำเพ็ชร ชัยวิภา 2
29 สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ 1
30 ชนะ พรหมทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 543 15