ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรวิศ นฤปิติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สรวิศ นฤปิติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษม ชูจารุกุล 9
2 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 9
3 สุมาลี สุขดานนท์ 9
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
5 ยอดพล ธนาบริบูรณ์ 3
6 อิทธิพล ปานงาม 3
7 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 3
8 สืบสกุล พิภพมงคล 3
9 อัมพร จิตรานุเคราะห์ 2
10 จงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์ 2
11 วรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล 2
12 วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ 2
13 สุจิตรา บัวแช่ม 2
14 เศรษฐา ปานงาม 2
15 ปนัสย์ พุกโพธิ์ 2
16 ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ 2
17 วันชัย มีชาติ 2
18 กิตติพงษ์ หิริโอตัปปะ 1
19 เสาวภา มณีเย็น 1
20 อภิชย์ เหมาคม 1
21 ณพล ศรีศักดา 1
22 วสันต์ ภัทรอธิคม 1
23 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
24 ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 เจษฎา ปริตาโพธิ์ 1
27 สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 1
28 วีรพงษ์ ชมภูนุช 1
29 สรศักดิ์ ภิญญภาพ 1
30 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 1
31 สุมาลี สุขดานนท์ 1
32 กฤษดา โชคสินอนันต์ 1
33 นนทวัฒน์ ปาณสมบูรณ์ 1
34 เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ 1
35 ชวลิต ทิพากรวงศ์ 1
36 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 1
37 ณัฐวุธ กองสุทธิ 1
38 รัตนา แสงผ่องแผ้ว 1
39 ประวิทย์ สุรนีรนาถ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2547 2
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 2
13 2543 2
14 2542 3
15 2534 2
16 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปรียบเทียบเส้นสีและความเร็วจากสารสนเทศการจราจรกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณบลูทูธ
ปี พ.ศ. 2555
2 การประมาณความยาวแถวคอย โดยการประยุกต์กราฟปริมาณการจราจรสะสมและการวิเคราะห์คลื่นกระแทก
ปี พ.ศ. 2554
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาวิธีการทำนายสภาพการจราจรติดขัดแบบทันกาล
5 การประมาณเวลาในการเดินทางบนทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครจากการประมวลผลภาพวีดิทัศน์
6 ค่าการจราจรสำหรับการวางแผนและออกแบบทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย
7 การประมาณเวลาในการเดินทางบนทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครจากการประมวลผลภาพวีดิทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้แบบจำลองการจราจรเพื่อวิเคราะห์ผลของการให้สิทธิ์รถประจำทางโดยใช้สัญญาณไฟ ต่อการให้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษ
9 การใช้แบบจำลองการจราจรเพื่อวิเคราะห์ผลของการให้สิทธิ์รถประจำทางโดยใช้สัญญานไฟต่อการให้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษ
ปี พ.ศ. 2551
10 การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรหนาแน่น
11 การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ปี พ.ศ. 2550
12 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารที่ให้บริการในเขตชุมชนชานเมือง
13 กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
14 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
15 การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร
16 การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
17 การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
18 การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว
20 การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรหนาแน่น
ปี พ.ศ. 2544
21 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของความสูญเสียจากการจราจรคับคั่งในกรุงเทพมหานคร
22 การจำลองพร้อมการจินตทัศน์สภาพจราจรบนถนนในระดับจุลภาคแบบกระจายด้วยกลุ่มสถานีงาน
ปี พ.ศ. 2543
23 ผลกระทบทางด้านวิศวกรรมการทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก
24 การกระจายตัวของกลุ่มรถบนช่วงถนน
ปี พ.ศ. 2542
25 การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์
26 การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา
27 พฤติกรรมการเลือกเส้นทางและความเต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับระบบแนะนำเส้นทางของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
28 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน
29 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน