ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สม วงษ์ตระกูลรุ่ง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 7
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 5
3 Theerayut Toojinda 4
4 ทิพวัลย์ อยู่ชา 3
5 ดวงใจ แสงสระคู 3
6 นุกูล จอมชัย 3
7 ปัทมา ศิริธัญญา 3
8 จันทิมา ชาญประเสริฐ 3
9 Somvong Tragoonrung 3
10 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 3
11 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 3
12 Juntima Chanprasert 3
13 Duangjai Sangsrakru 3
14 Thippawan Yoocha 3
15 Nukoon Jomchai 3
16 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
17 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 2
18 มีชัย เซี่ยงหลิว 2
19 ศิวพร จินตนาวงศ์ 2
20 Pichahpuk Uthaipaisanwong 2
21 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
22 Sithichoke Tangphatsornruang 2
23 Surapong Sakarung 1
24 Poonsak Mekwatanakarn 1
25 Pattama Sirithanya 1
26 Ruben Eddy 1
27 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
28 Pissawan Geimsombat 1
29 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
30 โจนา แลนเซเรส 1
31 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
32 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
33 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
34 สมหมาย อมรศิลป์ 1
35 สามารถ วันชะนะ 1
36 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
37 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
38 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
39 Sivaporn Jintanawong 1
40 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
41 เอ็ดดี้, รูเบน 1
42 Julapark Chunwongse 1
43 Chalongchai Babpraserth 1
44 อรุณี สุรินทร์ 1
45 J R Shearman 1
46 ณัฐพล เมฆแดง 1
47 ธนวงค์ เมืองแมน 1
48 บุณฑริกา ศิริ 1
49 สยาม กังเจริญวัฒนา 1
50 เพราลัย จันทะวงษ์ 1
51 ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์ 1
52 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
53 สาธิต ทยาพัชร 1
54 ประจวบ หลำอุบล 1
55 ประจิตร วงศ์รัตน์ 1
56 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
57 Chatchawan Jantasuriyarat 1
58 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
59 Meechai Siangliw 1
60 Vinitchan Ruanjaichon 1
61 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
62 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
63 Chanakarn Vongsaprom 1
64 P. Uthaipaisanwong 1
65 Pattama Sirithunya 1
66 Nathinee Pa-In 1
67 Voravit Siripholvat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2543 4
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
ปี พ.ศ. 2554
2 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2553
3 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2551
4 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
ปี พ.ศ. 2548
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธี
ปี พ.ศ. 2546
6 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
7 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
8 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
9 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
10 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง (Mangifera indica)
11 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
12 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง
ปี พ.ศ. 2542
13 การพัฒนาวิธีตรวจสอบชิ้นส่วน, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชที่ได้รับการตกแต่งยีน
14 โครงการพัฒนา SSLP marker สำหรับการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
15 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2541
16 การพัฒนาชุดตรวจสอบพันธุ์ข้าวจากเมล็ดข้าวสาร
17 การศึกษาสายพันธุ์ปลาในกลุ่มปลาทูน่าเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทย
ปี พ.ศ. 2539
18 การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล