ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโภชน์ ทับเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาการใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และอายุการให้ไข่ของไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2555
2 การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส
ปี พ.ศ. 2551
3 การจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2548
4 การคัดเลือกพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามโดยธรรมชาติ
5 การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SAROI 1 ให้ได้ผลผลิตสูง
6 ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ
7 สภาพของโรงเรือนอนุบาลต่อการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวจากต้นตอที่ปลูกด้วยเมล็ดและจากป่า
8 โครงการย่อย การเสริมผลกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์โมน testosterone และ cortisol ของสุกรเพศผู้
ปี พ.ศ. 2541
9 การใช้ดักแด้ไหมป่นในอาหารแม่สุกรระยะอุ้มท้องและเลี้ยงลูก