ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2544 1
9 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
2 เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ
ปี พ.ศ. 2551
3 การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง
4 โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2550
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ
ปี พ.ศ. 2548
7 การปฏิรูปสื่อ (Reforming the Media Systems)
ปี พ.ศ. 2547
8 โครงการแนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2544
9 โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนรวมของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
10 ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ
11 โครงการจัดสัมมนาเรื่อง นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวไทย
12 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับโอกาสในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวไทย