ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 5
2 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
3 ดวงรัตน์ ชลศฤงคาร 2
4 เรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน 2
5 ถาวร สุทธิไชยากุล 2
6 วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี 2
7 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
8 เทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุล, 2525- 1
9 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
10 วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 1
11 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
12 นวพรรณ จารุรักษ์ 1
13 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
14 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
15 บัลลังก์ เอกบัณฑิต 1
16 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 1
17 สุวิมล บวรศุภศรี 1
18 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 1
19 โสภิดา รัตนพฤกษ์ 1
20 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
21 มนาธิป โอศิริ 1
22 ภัทรพงษ์ มกรเวส 1
23 ชิเทพ งามเจริญ 1
24 ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย 1
25 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 1
26 ชุติมา ศรียาภัย 1
27 วิทยา ศรีดามา 1
28 ภัทรพงษ์ พีรวงศ์ 1
29 ศิริโชค อรุณประดิษฐ์กุล 1
30 พีรชัย จรัสเจริญวิทยา 1
31 บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล 1
32 วัลลภ พัฒนาโสภณ 1
33 เทียมจิต ไชยชนะ 1
34 กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล 1
35 สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม 1
36 ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล 1
37 ศศิธร แสงเนตร 1
38 สุชาติ อรุณศิริวัฒนา 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
40 พชระ ฐานะสถิรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 4
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 1
11 2546 4
12 2545 1
13 2544 2
14 2543 1
15 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการดื่มน้ำชาดอกกระเจี๊ยบต่อการลดความดันโลหิตที่บ้านในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงระดับอ่อน: การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดสองทางเทียบกับชาดอกกระเจี๊ยบหลอก
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการใช้ภาพถ่ายจอประสาทตาของผู้ป่วยประกอบการให้คำแนะนำต่อการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและโรคหลอดเลือดหัวใจ
3 ผลของการดื่มน้ำกระเจี๊ยบและหญ้าหวานต่อปัจจัยเสี่ยงรวมของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 ผลของการใช้ภาพถ่ายจอประสาทตาของผู้ป่วยประกอบการให้คำแนะนำต่อการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและโรคหลอดเลือดหัวใจ
5 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
6 ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลของการดื่มน้ำกระเจี๊ยบและหญ้าหวานต่อภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงต่อระดับความดันโลหิตที่บ้าน ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม
9 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ต่อระดับความดันโลหิตที่บ้านในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลเฉียบพลันของการเดินจงกรมต่อระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไทย
11 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผงบอระเพ็ดแห้งในผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการอ้วนลงพุงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 ผลเฉียบพลันของการเดินจงกรม ต่อระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 ความชุกของคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบกลุ่มอาการบรูกาดาในชายไทยในกรุงเทพและสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลของอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงกับการเปลี่ยนแปลงความสูงเอสทีเซกเมนต์ ในผู้ป่วยกลุ่มอาการบรูกาดา
ปี พ.ศ. 2548
15 การตรวจหาการกลายพันธุ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยใหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี
16 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให้ยาโรซูวาสทาทิน 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
ปี พ.ศ. 2547
17 การทำงานของเอนไซม์ คอเลสเตอริล เอสเทอร์ ทรานสเฟอร์ โปรตีน ในคนไทยทีมีไขมันในเลือดชนิดเอชดีแอลสูงมาก
ปี พ.ศ. 2546
18 ความชุกของภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในคนที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแบบบรูกาด้าที่ยังไม่เคยมีอาการ
20 ระดับโทรโปนินทีในผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานต่ำ
21 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
ปี พ.ศ. 2545
22 ประสิทธิผลของโครงการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตต่อสมรรถภาพ ในการทำงานในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่
ปี พ.ศ. 2544
23 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน SCN5A และการศึกษา Linkage analysis ในยีน SCN5A, KCND2 และ KCND3 ในครอบครัวใหลตาย
24 การใช้ตำแหน่งขั้วการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจใหม่เพื่อตรวจความผิดปกติ ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซิกแนลแอฟเวเร็จในผู้ป่วยกลุ่มอาการบรูกาดา
ปี พ.ศ. 2543
25 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)
ปี พ.ศ. 2542
26 ระดับซีรีแอกทีฟโปรตีนในคนไทยปกติและผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน