ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 16
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 13
3 กนกพร บุญส่ง 10
4 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 10
5 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 8
6 เจริญ นิติธรรมยง 7
7 วรรณณี แสนทวีสุข 6
8 อรนุช พฤษศรี 5
9 อรพร หมื่นพล 5
10 ชิดชนก รอดเรือง 5
11 สรวิศ เผ่าทองศุข 5
12 ชัชรียา เชยชม 5
13 ประสาท กิตตะคุปต์ 5
14 ไม่มีข้อมูล 4
15 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
17 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
18 วรณพ วิยกาญจน์ 4
19 ชาตรี ชำนาญรักษา 3
20 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
21 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 3
22 ทรงกฤษณ์ ประภักดี 3
23 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
24 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
25 ธัชนนท์ พุ่มโภคัย 2
26 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 2
27 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
28 ปรัชญานี ตรียวง 2
29 อรัญญา พลพรพิสิฐ 2
30 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 2
31 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 2
32 หนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์ 2
33 ปริยภัทร ภัทรธำรง 2
34 สิริลดา จันทรทิณ 2
35 ธีรพล คังคะเกตุ 2
36 ศุภสินี เนียมแสง 2
37 ยุวดี อัณฑสูตร 2
38 สมบัติ อินทร์คง 2
39 ขวัญดาว จันทโชติ 2
40 สุนทรี ขันธหิรัญ 2
41 จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 2
42 สมฤดี จิตประไพ 2
43 ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล 2
44 ปวีณา วัฒนสุทธิพงศ์ 1
45 ปนัดดา มีจริง 1
46 พนิดา หรูวัฒนะกุล 1
47 ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ 1
48 อรรถพล โสภาพงศ์ 1
49 ปริญญา ลีฬหานนท์ 1
50 ปิยะวัตน์ พรหมรักษา 1
51 นันทริกา ชันซื่อ 1
52 ทิพวรรณ ยอดยิ่ง 1
53 สุกัญญา จันทร์งาม 1
54 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
55 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
56 สุรัตนา เจนธนานันท์ 1
57 ทัณฑิมา พรหมดิเรก 1
58 วีณา เคยพุดซา 1
59 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
60 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
61 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
62 พัชรภรณ์ อิทธิโรจนกุล 1
63 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
64 อมร เพชรสม 1
65 อนุตตร โพคะรัตน์ศิริ 1
66 สิรินันท์ หนูนิ่ม 1
67 เปรมสุดา สมาน 1
68 นิตยา ไชยเนตร 1
69 นพดล เหมือนเพ็ชร 1
70 ธิติภพ สุขุมาลชาติ 1
71 กฤติกา ทองสมบัติ 1
72 ไชยพร ลู่สวัสดิกุล 1
73 พูลศักดิ์ พยัพเมฆ 1
74 สุกิจ รัตนวินิจกุล 1
75 ปิยวรรณ สายมโนพันธ์ 1
76 ศุภกิตต์ เจียรสุวรรณ์ 1
77 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
78 สุวรรณี เฉินบำรุง 1
79 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
80 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
81 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
82 จันทสิงห์ ดวงบ้านเซ่า 1
83 พรรณเทพ เขียนดวง 1
84 มานิดา ฉายเพชรากร 1
85 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
86 พอจิต วิโนทพรรษ์ 1
87 ขนิษฐา แสงงาม 1
88 นิศาชล แสนละมุล 1
89 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
90 สุชนา วิเศษสังข์ 1
91 ชลี ไพบูลย์กิจกุล 1
92 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
93 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
94 กิตติภูมิ พุ่มแดง 1
95 นิภา เตโชดำรงสิน 1
96 มุทิตา ธรรมสังคม 1
97 เอกราช ภูฆัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 7
5 2552 12
6 2551 9
7 2550 9
8 2549 2
9 2548 6
10 2547 3
11 2546 6
12 2545 4
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 2
16 2541 3
17 2540 1
18 2539 7
19 2538 4
20 2536 2
21 2522 1
22 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
3 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
4 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของการเสริมส่าเบียร์ในอาหารต่อการเติบโต การรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii วัยรุ่น
6 ผลของการไถกลบหญ้าแฝกและระดับน้ำในนาข้าวต่อสมบัติของดินและการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
7 ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการฟักไข่ การรอดของตัวอ่อนหอยหวาน (Babylonia areolata)และต่อการรอดของตัวอ่อนหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
9 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
10 ผลของการเสริมวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดชีวิต และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของหอยหวาน Babylonia areolata
11 ผลของอาหารเสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน และโปรเจสเตอโรนต่อการพัฒนารังไข่ในแม่พันธุ์กุ้งขาว Litopenaeus vannamei
12 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
13 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
14 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp. สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
ปี พ.ศ. 2552
15 ผลของไลโคพีนต่อการเกิดสี การเติบโตและอัตราการรอดในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
16 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการสะสมกรดโดโมอิกในหอยนางรมหนาม Spondylus cf. versicolor บริเวณเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี
17 การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียน
18 ผลของบริเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata
19 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
20 ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะ
21 ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni ในระบบเลี้ยง
22 ผลของบริเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata
23 ผลของไลโคฟีนต่อการเกิดสีการเติบโตและอัตราการรอดในกุ้งกุลาดำ Pea Penaeus monodon
24 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
25 ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะ
26 การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2551
27 ผลของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการเติบโต การรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
28 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง
29 ผลของบริวเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcarifer
30 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำชีและแม่น้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด
31 สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
32 ผลของบริวเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและการรอด ของปลากะพงขาว Lates caloarifer
33 ผลของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการเติบโต การรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
34 สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
35 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำชีและแม่น้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2550
36 การผลิตไดอะตอม Amphora delicatissima แบบเฮเทอโรโทรฟิก เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับเพรียงทราย Perinereis nuntia
37 ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata
38 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
39 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
40 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
41 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
42 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
43 การนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุนและอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม
44 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
ปี พ.ศ. 2549
45 การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
46 ผลของความเค็มต่อการบำบัดธาตุอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียชุมชนของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน เมื่อใช้การเติมน้ำต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
47 ผลของของความเค็มต่อการบำบัดธาตุอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียชุมชน ของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน เมื่อใช้ระบบกะ
48 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์
49 ผลของความเข้มข้นของน้ำเสียต่อประสิทธิภาพการบำบัดของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน
50 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอย Ecteinascidia thurstoni และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
51 การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
52 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติก สำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
ปี พ.ศ. 2547
53 การเพิ่มสารอาหาร astaxanthin และ highly unsaturated fatty acid เพื่อปรับปรุง
54 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
55 ผลของความเข้มข้นของน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
56 ผลของอุณหภูมิต่อพิษเฉียบพลันของแคดเมียม สังกะสี และสารละลายผสมร่วมในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus)
57 ผลของสภาพน้ำขังสลับแห้งต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนขั้นที่สามโดยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Lamk
58 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน
59 การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศผู้
60 การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศเมีย
61 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2545
62 ผลของคาโรทีนอยด์จากสไปรูลินา Spirulina platensis ต่อการรอดและการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
63 องค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอมสกุล Chaetoceros และ Skeletonema เพื่อใช้อนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
64 การใช้ปลานิล Oreochromis niloticus และสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำ
65 การใช้ปลานิล Oreochromis niloticus และสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ระบบความเค็มต่ำ
ปี พ.ศ. 2544
66 การใช้แบคทีเรียเพื่อจัดการคุณภาพน้ำและปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
67 การใช้แบคทีเรีย Alteromonas sp. S9730 ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi ที่ก่อโรคในลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2543
68 การเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอม Amphora delicatissima ที่เลี้ยงโดยใช้คาร์บอนอินทรีย์
69 ผลของคลอเรลลาและออสซิลาตอเรียต่อ วิบริโอ ฮาวีอาย 1526 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
70 ความสามารถของกล้าไม้โกงการใบใหญ่ Rhizophora mucronata Lamk. และแสมทะเล Avicernia marina (Forsk.) Vierh. ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในดินป่าชายเลนที่มีโครงสร้างต่างกัน
71 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืช และสถานภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี พ.ศ. 2542
72 ผลของการเสริมแอลฟา-โทโคเฟอรอล ต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำวัยรุ่น Penaeus monodon Fabricius
73 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
74 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย
75 การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิต
76 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
77 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2539
78 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
79 ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
80 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของไวเทลโลเจนินในปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatus
81 ผลของซีไวตาเมอร์ต่อการเจริการเติบโต และการรอดของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
82 ชีววิทยาประมงของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis de Man จากอวนรุนบริเวณชายฝั่งอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
83 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
84 ผลของความเค็มและอัตราส่วนของ n-3 HUFA ต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcarifer
ปี พ.ศ. 2538
85 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรควิบริโอซีสชนิดเชื้อตาย ต่ออัตรารอดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่อายุต่างๆ กัน
86 ผลของเมทิลพาราไธออนต่อภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ของปลากะพงขาว Lates calcarifer
87 การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซี และน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลือง ในกุ้งกุลาดำวัยรุ่น
88 พิษเฉียบพลันของสารประะกอบบีส-ไตรบิวทิลทินออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระยะวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2536
89 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
90 การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linne.
ปี พ.ศ. 2522
91 ารศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)