ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18
2 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 6
3 ธีรยุทธิ์ ยกซิ้ว 5
4 อานนท์ ปาละพันธุ์ 5
5 ภาวิณี นิลวัชราภรณ์ 5
6 เทพประสิทธิ์ ไพฑูรย์วิสุทธิญาณ 5
7 พณพงษ์ พิสมยรมย์ 5
8 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 5
9 สินี ทองมี 5
10 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 5
11 วรมัน โบราณินทร์ 5
12 ชาญณรงค์ รุ่งเรือง 4
13 นันทวัฒน์ นันยา 2
14 ณรงค์ศักดิ์ พงศธรวิวัฒน์ 2
15 นรินทร์ จึงจำเริญกิจ 2
16 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 2
17 วัลภา เตชะสุข 2
18 ดวงตา ละเอียดดี 2
19 ชัยวัฒน์ ภูษณพากร 2
20 พุทธิพร เล็กขาว 2
21 เสาวรา อาสาวะ 2
22 สมชาติ อารยพิทยา 2
23 ทองพรรณราย มัยโชติ 2
24 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
25 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
26 สมชาย พวงเพิกศึก 1
27 Viboon Sangveraphunsiri 1
28 กันยกานต์ สมานมิตร 1
29 Angsumalin Senjuntichai 1
30 วิศรุต รสสุคนธ์ 1
31 วิรุทธ์ สิมเสมอ 1
32 มุอ์มิน ศาสน์สันติวงศ์ 1
33 Somkiat Tangjitsitcharoen 1
34 ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ 1
35 สันต์สิริ ศิริสรรหิรัญ 1
36 ศิริพงษ์ ดำรงทวีศักดิ์ 1
37 ศิริวัลย์ จันทร์ผ่อง 1
38 ภูมินทร์ แจ่มเชื้อ 1
39 กีรติ ครุณาสวัสดิ์ 1
40 ภูมิชูพงษ์ พูลสุวรรณ 1
41 ปิยะ ศิริธรรมปิติ 1
42 มัชชุลิกา คอนเมฆ 1
43 ธนัฐ ลีลาอนันตวงษ์ 1
44 กิติกุล กลึงผล 1
45 กฤษณ์ชัย สร้อยระย้า 1
46 ธนาธิป ชาตินันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 8
4 2554 6
5 2553 10
6 2552 21
7 2550 3
8 2549 1
9 2541 1
10 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทำนายความขรุขระของผิวชิ้นงานในกระบวนการกลึงโดยประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเลทของ แรงตัดพลวัต
2 การทำนายความขรุขระของผิวชิ้นงานในกระบวนการกลึงโดยประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเลทของ แรงตัดพลวัต
3 การพัฒนาการทำนายค่าความตรงและความกลมของชิ้นงานในกระบวนการกลึงซีเอ็นซีโดยใช้การแปลงเวฟเลท
ปี พ.ศ. 2556
4 การประมาณขนาดการสึกหรอของมีดกัดหัวบอลในกระบวนการกัด
5 การทำนายความขรุขระผิวชิ้นงานในกระบวนการโดยการประยุกต์ใช้แรงตัดพลวัตในการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด S45C ด้วยใบมีดคาร์ไบด์เคลือบผิว
6 การทำนายค่าความขรุขระผิวชิ้นงานโดยใช้แรงตัดพลวัตในกระบวนการกัดหัวบอล
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินการใช้พลังงานสำหรับหัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาชัตเติลของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
8 การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก
9 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามความขรุขระผิวบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี
10 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (พีเอซี) กับค่าความขุ่น
11 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำ และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษา ปากอ่าวไทย
12 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้หัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเหล็กของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย
13 การประเมินการใช้พลังงานสำหรับหัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาชัตเติลของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
14 การศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็นแก็สสำหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
15 การพัฒนาระบบการการจัดการซ่อมบำรุงแบบออนไลน์
16 การพยากรณ์ความขรุขระผิวชิ้นงานอลูมิเนียมในกระบวนการกัดแบบหัวบอลโดยการใช้ลมเป่า
17 การลดฟองอากาศในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
18 การพยากรณ์ความขรุขระผิวสำหรับชิ้นงานเหล็กกล้าในกระบวนการกลึงซีเอ็นซีด้วยวิธีการพื้นผิวผลตอบสนอง
19 การพัฒนาตรวจจับการแตกหักเศษโลหะโดยใช้สัญญาณแรงตัดและอุณหภูมิ
20 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2553
21 ผลของวิธีการใช้สารหล่อเย็นของกระบวนการตัดเหล็กกล้าโดยใช้ใบมีดกัดหัวบอล
22 การลดคราบน้ำมันที่ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเครื่องล้างไฮโดรคาร์บอนแบบอัตโนมัติ
23 การตรวจจับแซตเตอร์ในกระบวนการตัดเหล็กกล้าโดยใช้ใบมีดแบบหัวบอลบนเครื่องซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์
24 การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขเวลาไม่คงที่ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
25 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
26 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้า โดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นชีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
27 การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขเวลาไม่คงที่ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
28 ผลของวิธีการใช้สารหล่อเย็นของกระบวนการตัดเหล็กกล้าโดยใช้ใบมีดกัดหัวบอล
29 การตรวจจับแชตเตอร์ในกระบวนการตัดเหล็กกล้าโดยใช้ใบมีดแบบหัวบอลบนเครื่องซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์
30 การลดคราบน้ำมันที่ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเครื่องล้างไฮโดรคาร์บอนแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2552
31 การสืบหาเงือนไขการตัดโลหะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการตัดแบบแห้ง
32 การเฝ้าสังเกตสถานะการตัดเหล็กกล้าบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี โดยใช้เซนเซอร์ร่วมกัน
33 การปรับปรุงกระบวนการชุบผิวด้วยไฟฟ้าของชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
34 การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบออนไลน์สำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
35 การลดของเสียกระบวนการผลิตผ้าหลังคารถยนต์โดยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต
36 การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตกระเบื้องบิสกิตโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง
37 การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชนิดมีขา
38 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมคุณภาพทางสถิติสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
39 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องมือสำหรับเครื่องจักรวางโลหะบัดกรีบนแผงวงจร ในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้
40 การพัฒนาพื้นที่การจัดเก็บแบบยืดหยุ่นของชิ้นส่วนยานยนต์
41 การปรับปรุงกระบวนการบรรจุและปิดผนึกปลายหลอดสำหรับหลอดบรรจุเครื่องสำอาง
42 การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบออนไลน์ สำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
43 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องมือสำหรับเครื่องจักรวางโลหะบัดกรีบนแผนวงจร ในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้
44 การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตกระเบื้องบิสกิต โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง
45 การพัฒนาพื้นที่การจัดเก็บแบบยืดหยุ่นของชิ้นส่วนยานยนต์
46 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมคุณภาพทางสถิติสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
47 การปรับปรุงกระบวนการชุบผิวด้วยไฟฟ้า ของชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
48 การลดของเสียกระบวนการผลิตผ้าหลังคารถยนต์ โดยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต
49 การเฝ้าสังเกตการตัดเหล็กกล้าบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี โดยใช้เซนเซอร์ร่วมกัน
50 การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชนิดมีขา
51 การสืบหาเงื่อนไขการตัดโลหะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการตัดแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2550
52 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี
53 การศึกษาพารามิเตอร์ของกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนบนเครื่องกลึงซีเอ็นซีโดยการประยุกต์ใช้วิธีปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุด
54 การศึกษาการตัดแบบสั่นในแนว 2 แกนสำหรับเหล็กกล้า
ปี พ.ศ. 2549
55 การปรับปรุงกำลังการผลิตของเครื่องรีโฟล์ว
ปี พ.ศ. 2541
56 อิทธิพลของความเร็วตัดที่มีต่ออายุของมีดตัดคาร์ไบด์ สำหรับชิ้นส่วนของปั๊มน้ำรถยนต์