ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2555 1
4 2552 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2546 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย
2 ประสิทธิภาพการผลิตและระยะเวลาคืนทุนการปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
3 ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนธรรมชาติปลอดภัย
4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555
5 พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลกระทบของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมืองการค้าชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2549
7 ประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาในกระชัง ของเกษตรกรลุ่มน้ำปิง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน แยกตามขนาดฟาร์มโคนม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่