ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของโมเดลการวัดทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างมาตรแบบสอบเลือกตอบ และมาตรวัดตามการรับรู้
ปี พ.ศ. 2538
2 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
ปี พ.ศ. 2535
3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่า ที่ใช้รูปแบบมาตรประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2530
5 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและปกติวิสัยเชิงอัตนัยต่อการพัฒนาชนบท ระหว่างนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ และไม่อยู่ในโครงการทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชนบท
ปี พ.ศ. 2528
6 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู
7 สถานภาพทางการศึกษาของหมู่บ้านหัวดูน จังหวัดอุบลราชธานี : การศึกษาเฉพาะกรณี