ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 36
2 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 17
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 6
4 ธีระพร อุวรรณโณ 6
5 สุมน อมรวิวัฒน์ 5
6 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 5
7 ชนิตา รักษ์พลเมือง 5
8 กรรณิการ์ ภิญญาคง 4
9 ศิริชัย กาญจนวาสี 4
10 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 3
11 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 3
12 ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ 3
13 วิจิตรา ประสาทเวทยกุล 3
14 มยุรี จารุปาณ 2
15 สิริพร บุญญานันต์ 2
16 ดิเรก ศรีสุโข 2
17 จิตประภา ศรีอ่อน 2
18 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
19 จริยา หาสิตพานิชกุล 2
20 ชาลี พงษ์เจริญ 2
21 วลัย อารุณี 2
22 คัดนางค์ มณีศรี 2
23 วงเดือน อิ่มเงิน 2
24 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
25 วรรณี แกมเกตุ 2
26 ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 2
27 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
28 สุธีรา ภัทรยุกตวรรต์ 2
29 ปาน กิมปี 2
30 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
31 ทัศนีย์ บุญเติม 2
32 สุภาพร โกเฮงกุล 2
33 เสรี ชัดแช้ม 2
34 คมศร วงษ์รักษา 2
35 สมพร อยู่ทิม 1
36 ทิวัตถ์ มณีโชติ 1
37 วิไลวรรณ ศากรวิมล 1
38 อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ 1
39 วิรัตน์ พงษ์พิจิตร 1
40 สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1
41 ชมภู จันทรอมรพร 1
42 อัญชุรี เจียรนัยกูร 1
43 สุนันท์ ปัทมาคม 1
44 สุชาดา เวลาดี 1
45 สุวิมล เทียนสุรชัยศรี 1
46 กรรณิการ์ แสนศักดิ์ 1
47 สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ 1
48 รัตนา ดวงแก้ว 1
49 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
50 ศรีรัตน์ จันทร์สมวงศ์ 1
51 สุภมาส คงประพันธ์ 1
52 สุพักตร์ พิบูลย์ 1
53 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
54 ชุติมา ลวสุตานันท์ 1
55 วนิดา ศิริกีรตยานนท์ 1
56 วิชัย บุญชูดวง 1
57 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
58 พจนี สัมมา 1
59 วราภรณ์ สีหนาท 1
60 กาญจนา วัธนสุนทร 1
61 มานพ กมลนาวิน 1
62 เกียรติศักดิ์ วจีศิริ 1
63 อรพินธ์ ตันธนะสฤษดิ์ 1
64 เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ 1
65 พรพรรณ ไชยประพาฬ 1
66 นิภา คิดประเสริฐ 1
67 จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ 1
68 นุชนาฏ เพชรดี 1
69 เนติ เฉลยวาเรศ 1
70 จินตนา ยุนิพันธ์ 1
71 พเยาว์ ฤทธิแพทย์ 1
72 จารึก อาจวารินทร์ 1
73 ศิริพร พูลรักษ์ 1
74 สุทิศา บุญยงค์ 1
75 ทัศนีย์ สหวัฒน์ 1
76 ชัยพร วิชชาวุธ 1
77 พนัส หันนาคินทร์ 1
78 อรสา จรูญธรรม 1
79 นงนุช นุแปงถา 1
80 นิคม ตังคะพิภพ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 พะนอม แก้วกำเนิด 1
83 เสถียร มุขดี 1
84 1
85 ชอบ ลีซอ 1
86 จันทร์ ติยะวงศ์ 1
87 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
88 อุดม คำขาด 1
89 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
90 จิระภา สุทธิพันธ์ 1
91 ลักขณา บรรพกาญจน์ 1
92 ธีราพร ชัยอรุณดีกุล 1
93 สุวิมล อร่ามพูนทรัพย์ 1
94 ชวนพิศ เซ่งถาวร 1
95 ภานุรัตน์ รัตยาภาส 1
96 วชิระ น้ำเพชร 1
97 เทียน เขียวภักดี 1
98 เล็ก ขมิ้นเขียว 1
99 ปนัดดา นิลพังงา 1
100 อวยพร เรืองตระกูล 1
101 วันดี จงคงคา 1
102 จิราพร ผลประเสริฐ 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
105 อรวรรณ งามวัฒนา 1
106 ประภา แก่นเพิ่ม 1
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
108 วนิดา ศูนย์จันทร์ 1
109 จารีรัตน ปรกแก้ว 1
110 วันทนีย์ ไทยเที่ยง 1
111 นารี มิตรสัมพันธ์ดี 1
112 โสภณา ตาแก้ว 1
113 พอทิพย์ เพชรโปรี 1
114 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
115 ดนัย เทียนพุฒ 1
116 อรรณพ คุณพันธ์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 รุจิเรข จิระเสวี 1
119 สนธยาพร พรจินดา 1
120 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
121 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
122 สวัสดิ์ อุดมโภชน์ 1
123 พัชรีภรณ์ บางเขียว 1
124 ประดินันท์ อุปรมัย 1
125 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
126 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
127 สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 1
128 กิตติยา สีอ่อน 1
129 วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล 1
130 บุญชอบ ศราธพันธุ์ 1
131 สุชาดา กรเพชรปาณี 1
132 พรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์ 1
133 วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล 1
134 สุนันท์ พงษ์สามารถ 1
135 ลลิตา ฤกษ์สำราญ 1
136 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
137 ธงชัย สืบแก้ว 1
138 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
139 นงนุช อินทรวงษ์โชติ 1
140 นันทิยา พึ่งคำ 1
141 ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 1
142 บุหงา วัฒนะ 1
143 ชูชม ธรณธรรม 1
144 ชาตรี นาคะกุล 1
145 จ้อย นันทิวัชรินทร์ 1
146 ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น 1
147 ประอร สุนทรวิภาต 1
148 ปรัชญา สีมาจารย์ 1
149 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 1
150 ขนิษฐา วิทยาอนุมาส 1
151 ณัฐฎา สรรพศรี 1
152 กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ 1
153 กมลรัตน์ ทวิชชาติวิทยากุล 1
154 กมล ธิโสภา 1
155 เกียรติศักดิ์ วิสูตรรุจิรา 1
156 กมเลศ อิ่มโอชา 1
157 อารีย์ เมธาภาคย์ 1
158 สุนิดา ไชยนันทน์ 1
159 สมุน อมรวิวัฒน์ 1
160 อัญชลี คงมั่น 1
161 อารมณ์ เทียนพิทักษ์ 1
162 อัปษร เตียวตระกุลวัฒน 1
163 สุมาลี พลตรี 1
164 ณรงค์ คงกิจ 1
165 พรจันทร์ ล่องสกุล 1
166 สุมาลี จันทร์ชลอ 1
167 สวัสดิ์ จงกล 1
168 เกื้อ กระแสโสม, 2511- 1
169 จีรนันท์ จิวะสมบูรณ์กุุล 1
170 สุชาดา รัตนวิจิตร 1
171 ชุตินันท์ อิทธิรัตนา 1
172 เพ็ญศิริ ด่านชนะ 1
173 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
174 บัญญัติ ใจบรรจง 1
175 ธีระ อาชวเมธี 1
176 นัยนา อ้างสันติกุล 1
177 ปทุมพร เปียถนอม, 2513- 1
178 ศรีสล้าง แก้ววิชิต 1
179 บุญเกิด รุ่งเรือง 1
180 ปรีดา เบ็ญคาร 1
181 ปุณยาภา อมรสิทธิ์กุล 1
182 บุษบง ตันติวงศ์ 1
183 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 1
184 ผานิต วิมลรัตน์ปัญญา 1
185 กิตติยา เอ็ฟฟานส์ 1
186 กานดา พูนลาภทวี 1
187 ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 1
188 วิเรขา ปัญจมานนท์ 1
189 สมชาย มิ่งมิตร 1
190 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
191 ปราณี ศิวพรพิทักษ์ 1
192 ปรีชา แม้นมินทร์ 1
193 ดารณี ปิยะวรรณสุทธิ์ 1
194 เปรมใจ สุขสมานวงศ์ 1
195 อัญญา สุภานุสร 1
196 ปราณี ทองคำ 1
197 มัลลิกา จุฑามณี 1
198 ศิริวรรณ โสดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 4
7 2546 3
8 2545 4
9 2543 6
10 2542 7
11 2541 3
12 2540 7
13 2539 11
14 2538 7
15 2537 6
16 2536 2
17 2535 2
18 2533 3
19 2532 2
20 2531 14
21 2530 7
22 2529 18
23 2528 7
24 2527 8
25 2526 4
26 2525 9
27 2524 5
28 2523 11
29 2522 7
30 2521 6
31 2520 1
32 2514 1
33 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาการของการทดสอบระดับชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครู และนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ. 2552 และ 2553
ปี พ.ศ. 2549
4 การจัดทำมาตรฐานการวิจัยในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เน้นสมรรถภาพสำหรับการประเมินสถานศึกษา
7 การพัฒนากระบวนการจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแบบเต็มรูปในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
8 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการใช้ครู และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสังกัด
9 โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
10 รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย
11 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย
12 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)
ปี พ.ศ. 2545
13 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัย : กรณีศึกษาผู้ช่วยวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น
15 การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ
16 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด (Research methodology : a tool or a way of thinking)
ปี พ.ศ. 2543
17 กรณีศึกษาคุณลักษณะของผู้ดำเนินการสนทนาในการวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
18 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ โดยกลุ่มบุคลากรภายในและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏ
20 การศึกษารายกรณีในด้านคุณลักษณะ สภาพแวดล้อม และปัญหาของเด็กปัญญาเลิศระดับประถมศึกษา
21 ธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
22 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
23 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
24 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
25 แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
26 การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
27 การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบกลุ่มพหุที่มีตัวแปรแฟนทอม ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพ
28 การออกแบบการกำกับงาน และประเมินผลโครงการ
29 การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
30 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ
31 การประเมินอภิมานการใช้แบบจำลองซิปในการประเมินโครงการการศึกษา
32 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
33 การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล
34 ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย
35 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครู : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม
36 ผลของสัดส่วนที่ต่างกันของข้อกระทงทางบวกและทางลบ ที่มีต่อฉันทามติด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของผู้เชี่ยวชาญ
37 การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)
38 การประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัย
39 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครูและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2539
40 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
41 ผลของภาพชุดแสดงพฤติกรรมตัวแบบประกอบคำบรรยาย ที่มีต่อความเข้าใจในการเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
42 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ของครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
43 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์
44 ลของการประเมินจากพอร์ตโฟลิโอที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
45 การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
46 การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษา
47 เจตคติของนักการเมืองไทยต่อปัญหาเด็กถูกกระทำทารุณทางเพศ
48 การทำนายเจตนาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
49 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสัมฤทธิผล ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50 การเปรียบเทียบความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
51 ความตรงและความเที่ยงของการประเมินอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเพื่อนร่วมงาน : การศึกษาเฉพาะกรณี
52 ผลของตัวแปรคัดสรรที่มีต่อความจริงในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
53 การพัฒนาดัชนีชี้ความซับซ้อนของข้อสอบคณิตศาสตร์ตามระบบการผลิตแบบ เอ.ซี.ที.
54 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
55 การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติทางการศีกษา เพื่อประเมินความต้องการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2538-2550
56 การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้า
57 การวิจัยเชิงประเมินหอพักศึกษิตนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2537
58 ตัวแปรจำแนกกลุ่มที่ตอบกับกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
59 การสอนแบบ Research based learning
60 เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา
61 การเปรียบเทียบความจริงใจของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ที่มีสัดส่วนของข้อกระทงทางบวกและทางลบต่างกัน
62 ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับ และความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
63 การเปรียบเทียบความจริงใจของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ที่มีสัดส่วนของข้อกระทงทางบวกและทางลบต่างกัน
ปี พ.ศ. 2536
64 ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์และรูปแบบการส่งแบบสอบถาม ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
65 การเปรียบเทียบความเที่ยงของมาตรประมาณค่าของแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ในระยะก่อนและหลังการติดตาม
ปี พ.ศ. 2535
66 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่า ที่ใช้รูปแบบมาตรประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2533
68 การกำหนดตัวแปรในการวิจัย
69 การสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพสูง และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2529
70 การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2532
71 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
72 การศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
73 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
74 แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 การวิเคราะห์ภูมิหลังและกระสวนทางอาชีพของผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
76 หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน
77 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527
78 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2530
79 รูปแบบการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
80 การติดตามการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
81 การเปรียบเทียบคุณภาพการทดสอบแบบซี เอ ที และแบบประเพณีนิยมในการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
82 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
83 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษาในท้องที่กันดาร
84 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบของนิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของนิสิตและอาจารย์
85 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตชนบทยากจน จังหวัดบุรีรัมย์
86 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2530
87 การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา
88 การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
89 อนาคตภาพของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2540
90 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาศัยอยู่ในหอพักและนอกหอพักมหาวิทยาลัย
91 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแววของความเป็นครู และคะแนนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92 ปัญหาของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหารนิสิต หอพักเก่าและนิสิตหอพักปัจจุบัน
93 การวิเคราะห์ตัวประกอบแววความเป็นครูตามการรับรู้ ของนักการศึกษาชั้นนำและครูดีเด่น
ปี พ.ศ. 2529
94 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถม การฝึกอบรมนำร่องในภาคกลาง
95 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคใต้
96 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านครุศึกษาในประเทศไทย
97 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก
98 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99 การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
100 การกำหนดตัวแปรในการวิจัย
101 การทดสอบอิงปริเขต
102 การติดตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออก
104 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนตามการรับรู้ของตนเองอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ 5
106 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพของนักวิจัยทางการศึกษา
107 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร และความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภูมิหลังต่างกัน
108 การเปรียบเทียบแววความเป็นครูของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2528
109 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคเหนือ
110 สมรรถภาพครูของนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของนิสิต อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
111 แนวโน้มหลักสูตรและการสอนบรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
112 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษา
113 รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
114 รูปแบบที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117 การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลของนักวิชาการ
118 พัฒนาการของหลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2527
119 การวิเคราะห์ฐานะทางสังคมมิติ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
120 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชา
121 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ทัศนคติต่อวิชาชีพครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาครู
122 การเปรียบเทียบค่านิยมทางวิชาชีพ ทางบริการ และทางราชการ ของนักศึกษาพยาบาลและที่มีระยะเวลาของประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในคลีนิคแตกต่างกัน
123 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง เชาว์ปัญญา สภาพแวดล้อมทางปัญญา และฐานะทางสังคมมิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปรัญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเต็ก ในการประเมินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น
125 ผลของลำดับที่การเกิด ขนาดของครอบครัวและข่วงที่ห่างของบุตร ที่มีต่อระดับเชาว์ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสกลนคร : การทดสอบทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของซายน์และมากัส
126 การวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับรางวัลทางสาขาสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
127 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 การเปรียบเทียบความตรงของมาตรทัศนคติโดยเทคนิคนัยจำแนก ที่สร้างจากคุณศัพท์ต่างมิติ
129 การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกาา เยาวชนและประชาชน ของวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
130 การวิเคราะห์การประเมินโครงการฝึกอบรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
131 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ
132 การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย
133 การศึกษาพัฒนาการทางการคิดของเด็กไทย เกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเท่าเทียมกันของสิ่งเร้า
134 การประเมินสมรรถภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
135 การศึกษาสมรรถภาพครูอนุบาล
136 ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย
137 การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย
138 แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
139 แนวโน้มของการวิจัยการศึกษาในอนาคต
ปี พ.ศ. 2524
140 การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน
141 ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัยและนักประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพ ในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
142 ผลของระบบประเมินผลการเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
143 การประเมินโครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2523
145 ความถูกต้องในการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีการกำหนดเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด
146 ผลของการจัดหน้าและการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตของแบบถาม ที่มีต่ออัตราการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
147 การสำรวจสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148 การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ
149 รูปแบบในการให้ระดับคะแนนแก่นักศึกษาของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
150 ผลของสิ่งตอนแทนที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
151 ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและปกติวิสัยเชิงอัตนัย ของนักศึกษาครู
152 การใช้กระบวนการเชิงทฤษฎีการตัดสินใจของเบส์ในการกำหนดคะแนนจุดตัด ของแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์
153 อิทธิพลของสี ความยาวของแบบสอบ และวิธีการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปรษณีย์
154 อิทธิพลของคำถามที่มีผลสะท้อนและการลงชื่อ ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
155 การศึกษาเชิงประเมินสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
156 มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ
157 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
158 การวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย
159 การสร้างแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์
160 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์
161 การหยุดเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
162 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2521
163 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ
164 ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี
165 สุขภาพของนักเรียนขั้นประถมศึกษาตอนต้น ในอำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี
166 การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย
167 การศึกษาเชิงประเมินระบบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาในวิทยาลัยครู
168 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน และการสอบตกซ้ำชั้นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
169 การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย
ปี พ.ศ. 2514
170 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย