ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมสมร ชิตตระการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวัติ แก้วประดับ 8
2 สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ 8
3 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 6
4 กิจจา สว่างเจริญ 5
5 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 4
6 นพพร ตันติรังสี 3
7 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 3
8 อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว 3
9 สถาพร พฤฒิพรรลาย 3
10 จักรี ทองเรือง 3
11 งบประมาณแผ่นดิน 3
12 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
13 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
14 วันดี อุดมอักษร 2
15 วันทนา เหรียญมงคล 2
16 จันทิภา ปุรินทราภิบาล 2
17 เบญจมาส จันทร์ฉวี 2
18 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
19 มาลินี วงศ์นาวา 1
20 สุจิตรา แก้วสระ 1
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
22 วิบูลย์ ฤทธิทิศ 1
23 ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ 1
24 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
25 จันทิภา ปุริทราภิบาล 1
26 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2553 1
3 2547 3
4 2546 1
5 2545 1
6 2541 1
7 543 31