ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมสมร ชิตตระการ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ 8
2 นิวัติ แก้วประดับ 8
3 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 6
4 กิจจา สว่างเจริญ 5
5 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 3
7 สถาพร พฤฒิพรรลาย 3
8 จักรี ทองเรือง 3
9 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
10 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 2
11 นพพร ตันติรังสี 2
12 อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว 2
13 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
14 วันดี อุดมอักษร 2
15 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
16 วันทนา เหรียญมงคล 2
17 จันทิภา ปุรินทราภิบาล 2
18 เบญจมาส จันทร์ฉวี 2
19 มาลินี วงศ์นาวา 1
20 วิบูลย์ ฤทธิทิศ 1
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
22 สุจิตรา แก้วสระ 1
23 จันทิภา ปุริทราภิบาล 1
24 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
25 ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ 1
26 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 2
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 1
11 2542 1
12 2541 2
13 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของงาดำที่ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดต่อความเป็นพิษจากตะกั่วในหนู
4 ผลของงาดำที่ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดต่อความเป็นพิษจากตะกั่วในหนู
5 ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2552
6 ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม
7 การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
9 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
10 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลของสารสกัดใบกระท่อมต่อเส้นประสาทและรอยต่อบริเวณปลายประสาท-กล้ามเนื้อลาย
12 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2549
13 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
14 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2547
15 เภสัชจลนศาสตร์ของยาไอเวอร์เมคตินในแมวสุขภาพปกติ
16 ผลของสารสกัดใบกระท่อมต่อระบบทางเดินอาหาร
17 การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2546
18 Pharmacokinetics of ivermectin in cats.
ปี พ.ศ. 2545
19 ฤทธิ์ในการป้องกันความเป็นพิษเฉียบพลันต่อตับของน้ำแครอท และน้ำมะเขือต่อกาแลคโตซามีน ในตับหนูขาวใหญ่
ปี พ.ศ. 2542
20 การศึกษาแหล่งทรัพยากรหินปูนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
21 การศึกษาแหล่งทรัพยากรหินปูนในภาคใต้ของประเทศไทย
22 การศึกษาแหล่งทรัพยากรหินปูนในภาคใต้ของประเทศไทย