ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศิริ แสงโชติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา ชะนะ 26
2 เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์ 23
3 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 10
4 อรรัตน์ มงคลพร 9
5 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 9
6 สุนันทา จันทกูล 7
7 สิริกุล วะสี 7
8 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
9 เนตรนภิส เขียวขำ 6
10 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 5
11 ศุภชัย บุศปพงศ์ 4
12 รัติยา พงศ์พิสุทธา 4
13 พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ 4
14 ศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์ 3
15 เฉลิมชัย วงษ์อารี 3
16 ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 3
17 คณพล จุฑามณี 3
18 จิระเดช แจ่มสว่าง 3
19 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 2
20 อรรณพ องค์สกุล 2
21 จริงแท้ ศิริพานิช 2
22 ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ 2
23 ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม 2
24 สุนทรีย์ ยิ่งชัชวาลย์ 2
25 กนิษฐา สังคะหะ 2
26 สาวิตรี รังสิภัทร์ 2
27 ทศพล พรพรหม 2
28 ศักดา ผาวิจิตรสกุล 2
29 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
30 สิทธ์ ใจสงฆ์ 2
31 หทัยรัตน์ เหลืองสดใส 2
32 สุพรรณี ชีววิริยะกุล 2
33 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
34 อังสุมา ชยสมบัติ 1
35 สุภาพร อิสริโยดม 1
36 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
37 น.ส.ชิดชนก เกษี 1
38 เอ็จ สโรบล 1
39 กวิศร์ วานิชกุล 1
40 น.ส.รัตติรส เชียงสิน 1
41 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
42 วีระณีย์ ทองศรี 1
43 สุวรรณา ปัญญา 1
44 รัตติรส เชียงสิน 1
45 สุมิตรา แสงวนิชย์ 1
46 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ 1
47 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
48 สมนึก วงศ์ทอง 1
49 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
50 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
51 สุรเชษฐ จามรมาน 1
52 สรัญญา วัชโรทัย 1
53 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
54 ธัญมน สังข์ศิริ 1
55 น.ส.ธัญมน สังข์ศิริ 1
56 ดร.วีระณีย์ ทองศรี 1
57 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
58 เจริญ ขุนพรม 1
59 นางสาวระติรส เชียงสิน 1
60 นางสาวธัญมน สังข์ศิริ 1
61 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
62 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
63 เกียรติสุดา เหลืองวิลัย 1
64 สมชาย ธนสินชยกุล 1
65 ดร.จักรมาส เลาหวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 6
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 1
11 2545 8
12 2540 1
13 2526 1
14 1086 1
15 543 81
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การยืดอายุการเก็บรักษาผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระดับกึ่งการค้าเพื่อการส่งออกด้วยสารเคมีและสมุนไพร
2 โครงการการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
3 การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
4 การจำแนก การเข้าทำลายของเชื้อรา Phomopsis sp. และการลดการเข้าทำลายผลทุเรียน
5 การศึกษาผลกระทบของการอบแห้งข้าวด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนต่อการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555
6 การกระจายของเชื้อสาเหตุของโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อผลที่มีต่อความงอกของเมล็ด
7 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาของ Nectar glands ชนิดและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Graphium sp. และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง
9 โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อยาต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม
ปี พ.ศ. 2553
10 การควบคุมโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)
11 การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้
12 การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย
13 การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียว ที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum Sacc. บนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ด้วยสารสกัดจากขมิ้นชัน (Turmeric ; Curcuma longa Linn.)
14 การตรวจเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างจุดตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี
15 การเข้าทำลายใบองุ่นของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสและความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าทำลายใบและผลองุ่นในสภาพแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2552
16 การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพื่อการจัดการโรคของกล้วยไม้ในโรงเรือน
17 โครงการวิจัยการหาค่าปริมาณเชื้อสูงสุดที่ติดกับเมล็ดข้าวของเชื้อราที่สำคัญโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้าว
ปี พ.ศ. 2551
18 การควบคุมโรคราดำบนผิวของผลลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)
19 การตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดข้าว และ จุดตัดสินใจเพื่อการคลุกเมล็ด
20 การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำร้อนเพื่อการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2550
21 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
23 ความรวดเร็วและแม่นยำ ในการตรวจสอบเชื้อรา Colletotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบ โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
24 การควบคุมโรคผลเน่าของลองกองภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้น้ำยางพาราสด
ปี พ.ศ. 2548
25 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2545
26 การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
30 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
31 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
32 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
33 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2540
34 การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)
ปี พ.ศ. 2526
35 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว