ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ เภาทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อานุภาพ เส็งสาย 31
2 จีระศักดิ์ ชอบแต่ง 17
3 อรวิมล แก้วเกลี้ยง 12
4 ฆะฤทัย จันทร์ธิบดี 12
5 อภินันท์ จินดานิรดุล 12
6 เฉลา พิทักษ์สินสุข 11
7 ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช 11
8 กานดา นาคมณี 11
9 ธงชัย ปอศิริ 8
10 สุมน โพธิ์จันทร์ 8
11 อัศวิน สายเชื้อ 6
12 สุวรรณี เกศกมลาสน์ 5
13 จันทกานต์ อรณนันท์ 5
14 สุทัศน์ สุนทรวัฒน์ 5
15 ปรัชญา ปรัชญลักษณ์ 4
16 ขบวน อินทรักษ์ 4
17 ชิต ยุทธวรวิทย์ 3
18 เศกสรรค์ สวนกูล 3
19 สดุดี พงษ์เพียจันทร์ 3
20 อภิชาติ บุญเรืองขาว 3
21 มรกต พรหมบุตร 2
22 เทวัญ จันทร์โคตร 2
23 จันทนา บุญศิริ 2
24 อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ 2
25 วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ 2
26 สดุดี พงษ์เพียงจันทร์ 1
27 พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ 1
28 สมเกียรติ ประสานพานิช 1
29 อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 8
6 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลการใช้ต้นถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซแห้งทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก
2 ผลการใช้ต้นถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซแห้งทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารไก่พื้นเมืองอายุ 6-12 สัปดาห์ ต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก
3 ผลของอายุการตัดและความสูงของการตัดต่อการผลิตใบกระถินสายพันธุ์กลาบราต้า
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ
ปี พ.ศ. 2553
5 ต้นทุนในการผลิตโคนมสาวที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพต่างกัน 2 ชนิด
6 ผลของการใช้ถั่วไมยราแห้งทดแทนอาหารข้นในสัดส่วนต่างๆกัน ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน
ปี พ.ศ. 2552
7 การใช้ใบกระถินหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นระดับต่างๆ กันขุนแพะเนื้อลูกผสมแองโกลนูเบี้ยน
8 การทดสอบและสาธิตการใช้หญ้าแพงโกล่าสดขุนโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
ปี พ.ศ. 2551
9 การใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักเพื่อใช้เลี้ยงแพะระยะให้นม 2. ผลของการใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักต่อปริมาณการกินได้ นิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และการสะสมโภชนะของแพะลูกผสมพื้นเมือง-ซาเนน 50 เปอร์เซ็นต์
10 ผลของสัดส่วนพื้นที่ปลูกกระถินในแปลงหญ้าแพงโกล่าต่อสมรรถนะการผลิตแพะลูกผสมบอร์ 50 เปอร์เซ็นต์
11 การใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักเพื่อใช้เลี้ยงแพะระยะให้นม 1. ผลของระดับเปลือกสับปะรดที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักและคุณภาพของอาหารผสมเสร็จหมัก
12 การใช้เปลือกสับปะรดและหญ้าแพงโกล่าเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นระดับต่างๆขุนแพะลูกผสม
13 ผลของระดับทางปาล์มในอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ
14 ผลการเสริมน้ำสกัดชีวภาพจากผักคาวตองในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
15 การใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักใช้เลี้ยงแพะ ระยะให้นม3.ผลของการใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักต่อการกิน สรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมของแพะลูกผสมว้เนน75 เปอร์เซ็นต์
16 ผลของระดับโปรตีนในอาหาร ต่ออัตราการเจริญเติบโตสำหรับแพะพื้นเมือง เพศผู้ระยะ 3 เดือน ถึง 1 ปี