ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ เทียมเก่า
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Ting, Seng Yeat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
2 Effect Of Galactose And Fructose On The Expression Of Isocitrate Lyase (ICL1) Enzyme In Candida Albicans
ปี พ.ศ. 2558
3 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
4 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายศูนย์ ควบคุมยาหลอก ปิดบัง ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน แบบสุ่มระยะที่ 3 ของยารับประทานคลาดริบีนในผู้เ้ขาร่วมโครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ทางคลินิกครั้งแรกที่มีความเสี่ยงสูงในการกลายไปเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
6 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
7 การศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายศูนย์ ควบคุมยาหลอก ปิดบัง ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน แบบสุ่มระยะที่ 3 ของยารับประทานคลาดริบีนในผู้เ้ขาร่วมโครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ทางคลินิกครั้งแรกที่มีความเสี่ยงสูงในการกลายไปเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
8 สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม เป็นกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยา ประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท (Carisbamate) ยาโทพิราเมท(Topiramate) และยาลีวีไทราซีแทม(Levetiracetam) โดยเป็นการรั
10 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
11 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม เป็นกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยา ประสิทธิผล ความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท (Carisbamate) ยาโทพิราเมท(Topiramate) และยาลีวีไทราซีแทม(Levetiracetam) โดยเป็น
ปี พ.ศ. 2555
12 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
13 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
14 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
15 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2554
16 โรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
17 ผลการรักษาด้วยา Neuronox ในผู้ป่วย Hemifacial spasm
18 โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือนของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหยอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับ
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรมมของยีนในกลุ่ม HLA กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชักและยาลดระดับกรดยูริก
20 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน
21 แบบทดสอบสมองรูดัสในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
22 การวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก กลุ่มคู่ขนานดำเนินการวิจัยในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนต่อยาของคาร์ริสบาเมต (Carisbamate) เพื่อใช้เป็นยารักษาเสริมสำหรับอาสาสมัครที่มีอาการชักที่มีจุดกำเนิดเฉพา
23 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
24 การวิจัยแบบสุ่มไปข้างหน้า โดยมียาไม่ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลานสายตาในอาสาสมัครโรคลมชักชนิดเฉพาะที่ซึ่งได้รับยาพรีกาบาลินเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
25 การวิจัยแบบสุ่มไปข้างหน้า โดยมียาไม่ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลานสายตาในอาสาสมัครโรคลมชักชนิดเฉพาะที่ซึ่งได้รับยาพรีกาบาลินเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
26 ผลการรักษาด้วยา Neuronox ในผู้ป่วย Hemifacial spasm
27 โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือนของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหยอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้เข
28 โครงการส่วนขยายระยะเวลาแบบเปิดเผยชื่อยาเป็นเวลา 14 เดือน ของการศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา อีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด (พีแรมมาเนล) เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู
29 การวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง ปกปิดชื่อยาทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก กลุ่มคู่ขนานดำเนินการวิจัยในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนต่อยาของคาร์ริสบาเมต (Carisbamate) เพื่อใช้เป็นยารักษาเสริมสำหรับอาสาสมัครที่มีอาการชักที่มีจุดกำเนิดเฉพาะที่
30 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณการ
ปี พ.ศ. 2553
31 การศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมพาเนล)เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับรักษาผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนชนิดที่ไม่สามาร
32 การศึกษาวิจัยการเพิ่มขนาดยาเป็นขั้นๆ แบบกลุ่มคู่ขนาน ปกปิดทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีสองศูนย์ศูนย์เจ็ด(พีแรมพาเนล)เมื่อให้เป็นการรักษาเสริมสำหรับรักษาผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาการชักเฉพาะส่วนชนิดที่ไม่สามารถควบค
ปี พ.ศ. 2552
33 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA และความเสี่ยงในการแพ้ยาแบบที่มีอาการทางผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
34 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน II
35 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2546
36 ความชุกของภาวะโฮโมซีสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและลมปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2542
37 การตรวจหาระดับซีรัม C Reactive Protein ในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆ