ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ อิทธิพงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมศักดิ์ อิทธิพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ พรหมคำ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 วินัย ศรวัต 4
4 อิสระ พุทธสิมมา 4
5 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
7 เอมอร เพชรทอง 3
8 สมพงษ์ ทองช่วย 3
9 สุภาพร สุขโต 3
10 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
11 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
12 วัลลีย์ อมรพล 3
13 บุญญาภา ศรีหาตา 3
14 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
15 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
16 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
17 ประพิศ วองเทียม 3
18 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
19 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
20 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
21 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
22 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
23 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
24 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
25 จำนง ชัญถาวร 3
26 สุมนำ งามผ่องใส 3
27 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
28 กุลชาติ นำคจันทึก 3
29 โอภำษ บุญเส็ง 3
30 ศักดา พุทธพาธ 3
31 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
32 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
33 เมธาพร พุฒขำว 3
34 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
35 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
36 จงรักษ์ จารุเนตร 3
37 มณี หาชานนท์ 3
38 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
39 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
40 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
41 สาคร โรจนัย 3
42 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
43 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
44 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
45 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
46 สุดารัตน์ โชคแสน 3
47 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
48 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
49 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
50 โอภาษ บุญเส็ง 3
51 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
52 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
53 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
54 สุมนา จำปา 3
55 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
56 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
57 อรนุช เกษประเสริฐ 3
58 อารีรัตน์ พระเพชร 3
59 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
60 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
61 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
62 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
63 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
64 กาญจนา วาระวิชนี 3
65 กิติพร เจริญสุข 3
66 ปรีชา แสงโสดา 3
67 จารุวรรณ บางแวก 3
68 แฉล้ม มาศวรรณา 3
69 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
70 อานนท์ มลิพันธ์ 3
71 อนุชา เหลาเคน 3
72 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
73 สุภาวดี สมภาค 3
74 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
75 ฉลอง เกิดศรี 3
76 ประนอม ใจอ้าย 3
77 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
78 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
79 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
80 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
81 เสาวรี บำรุง 3
82 สุชาติ คำอ่อน 3
83 สัญชัย พยุงภร 1
84 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
85 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
86 สุมนา งามผ่องใส 1
87 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
88 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
89 ปรีชา กาเพ็ชร 1
90 ลินดา วิมลเก็จ 1
91 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
92 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
93 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
94 สันนิภา สุรทัตต์ 1
95 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
96 อลงกร อมรศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2535 1
3 543 7