ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ อิทธิพงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมศักดิ์ อิทธิพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ พรหมคำ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 อิสระ พุทธสิมมา 4
4 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
5 วินัย ศรวัต 4
6 อานนท์ มลิพันธ์ 3
7 อนุชา เหลาเคน 3
8 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
9 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
10 ประพิศ วองเทียม 3
11 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
12 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
13 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
14 จงรักษ์ จารุเนตร 3
15 ปรีชา แสงโสดา 3
16 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
17 เสาวรี บำรุง 3
18 สุชาติ คำอ่อน 3
19 สุภาวดี สมภาค 3
20 จารุวรรณ บางแวก 3
21 กิติพร เจริญสุข 3
22 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
23 แฉล้ม มาศวรรณา 3
24 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
25 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
26 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
27 บุญญาภา ศรีหาตา 3
28 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
29 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
30 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
31 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
32 มณี หาชานนท์ 3
33 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
34 สุภาพร สุขโต 3
35 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
38 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
39 วัลลีย์ อมรพล 3
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
41 เอมอร เพชรทอง 3
42 สมพงษ์ ทองช่วย 3
43 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
44 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
45 ฉลอง เกิดศรี 3
46 โอภำษ บุญเส็ง 3
47 กุลชาติ นำคจันทึก 3
48 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
49 ศักดา พุทธพาธ 3
50 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
51 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
52 อรนุช เกษประเสริฐ 3
53 จำนง ชัญถาวร 3
54 สุมนำ งามผ่องใส 3
55 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
56 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
57 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
58 สาคร โรจนัย 3
59 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
60 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
61 เมธาพร พุฒขำว 3
62 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
63 อารีรัตน์ พระเพชร 3
64 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
65 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
66 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
67 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
68 โอภาษ บุญเส็ง 3
69 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
70 ประนอม ใจอ้าย 3
71 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
72 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
73 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
74 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
75 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
76 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
77 กาญจนา วาระวิชนี 3
78 สุมนา จำปา 3
79 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
80 สุดารัตน์ โชคแสน 3
81 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
82 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
83 ปรีชา กาเพ็ชร 1
84 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
85 สุมนา งามผ่องใส 1
86 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
87 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
88 ลินดา วิมลเก็จ 1
89 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
90 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
91 สันนิภา สุรทัตต์ 1
92 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
93 อลงกร อมรศิลป์ 1
94 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
95 สัญชัย พยุงภร 1
96 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2535 1
3 543 7