ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเพิ่มมูลค่าของหางแร่เฟลด์สปาร์ละเอียดโดยกระบวนการลอยแร่
ปี พ.ศ. 2557
2 การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
3 การเร่งการระเหยของน้ำเกลือในการทำนาเกลือด้วยหัวฉีดแบบสเปรย์
4 การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป
ปี พ.ศ. 2551
5 การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2549
6 การปรับปรุงคุณภาพยิปซัมฟลูแก๊สแหล่งแม่เมาะโดยเทคนิคการแต่งแร่
7 การแยกเม็ดพลาสติกผสมระหว่างโพลิโพรไพลีน โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง และโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยเทคนิคการลอยแยก
ปี พ.ศ. 2539
8 การปรับปรุงคุณภาพแร่ทรายแก้วคุณภาพต่ำสำหรับอุตสาหกรรมแก้ว
ปี พ.ศ. 2534
9 การจำลองแบบวงจรลอยแร่ฟลูออไรด์
10 การจำลองแบบวงจรลอยแร่ฟลูออไรต์