ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ปัญหา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิโยรส ทองเกิด 8
2 จิรศักดิ์ สุจริต 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
4 จริยา เล็กประยูร 5
5 วีณา เมฆวิชัย 5
6 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 5
7 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 4
8 นิพาดา เรือนแก้ว 3
9 ชัชวาล ใจซื่อกุล 3
10 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 3
11 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 3
12 นพดล กิตนะ 3
13 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 3
14 กำธร ธีรคุปต์ 3
15 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 3
16 สุกมล ศรีขวัญ 2
17 ผ่องพรรณ ประสารกก 2
18 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
19 ไม่มีข้อมูล 2
20 อำนาจ มีเวที 2
21 The Natural History Museum. Department of Zoology 1
22 Naggs, Fred 1
23 ไพบูลย์ นัยเนตร 1
24 บังอร กองอิ้ม 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 Edgecombe, Gregory D. 1
27 ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1
28 วรุฒ ศิริวุฒิ 1
29 Natural History Museum. ES Invertebrates and Plans Palaeobiology Division 1
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
31 เพิ่มศักดิ์ ยีมิน 1
32 องุ่น ลิ่ววานิช 1
33 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
34 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา 1
35 ชัดนารี มีสุขโข 1
36 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
37 นฤดล มัธยัสถ์สุข 1
38 อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว 1
39 วณิชยา น้อยวังคลัง 1
40 นุจรี โลหะกุล 1
41 สมศักดิ์ ปัญหา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 2
8 2544 3
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 2
12 2538 2
13 2535 1
14 2525 1
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดิน
ปี พ.ศ. 2556
2 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2552
4 คู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะโดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น: โครงการสังขอุทยานบนเกาะริ้น
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
ปี พ.ศ. 2548
7 การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ โดยใช้หอยทากบกบนเกาะริ้น
8 การวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ โดยใช้หอยทากบกบนหมู่เกาะแสมสาร
ปี พ.ศ. 2544
9 โครโมโชมแทบสีซีและแถบสีจีของหอยวงศ์หอยนกขมิ้นของประเทศไทยลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
10 คาริโอแทกโซโนมีของหอยต้นไม้สกุล Amphidromus Alber, 1850
11 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium Bate, 1868 ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2541
12 อนุกรมวิธานและคาริโอไทป์ของหอยทากบกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
13 ขนาดและรูปร่างของชิ้นแมนเทิลที่ปลูกถ่าย ต่อการเกิดไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus และ Pseudodon vondembuschianus ellipticus
ปี พ.ศ. 2539
14 คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน
15 คาริโอไทป์ของหอยทากบกบางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและเขาสอยดาว
ปี พ.ศ. 2538
16 การสร้างไข่มุกแบบใส่นิวเคลียสและไม่ใส่นิวเคลียส ด้วยวิธีปลูกถ่ายแมนเทิลในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana และ Chamberlainia hainesiana
17 การศึกษาบริเวณการทำงานของแมนเทิลและการสร้างถุงไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856) : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2535
18 อัลตราสตรัคเจอร์เปลือกโกลคิเดียมของหอยกาบน้ำจืดบางชนิด
ปี พ.ศ. 2525
19 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ของประเทศไทย