ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 25
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
8 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
12 วิจารณ์ พานิช 3
13 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
14 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
15 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
16 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
17 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
18 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
20 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
22 ทัศนีย์ ญาณะ 2
23 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
24 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
25 นิตยา วัจนะภูมิ 2
26 ศิริพร กัญชนะ 2
27 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
28 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
29 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
30 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
31 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
32 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
34 ภูษิต ประคองสาย 2
35 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
36 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
37 ณัฐ ภมรประวัติ 2
38 อำพล จินดาวัฒนะ 2
39 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
40 นนท์ นุชหมอน 2
41 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
42 ดวงมณี เลาวกุล 2
43 ปกป้อง ศรีสนิท 2
44 วรัญญู เสนาสุ 2
45 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
46 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
47 สฤณี อาชวานันทกุล 2
48 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
49 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
50 ศรีราชา เจริญพานิช 1
51 Daniel Kraushaar 1
52 Sriracha Charoenparij 1
53 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
54 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
55 สมหญิง อุ้มบุญ 1
56 Choochai Supawongse 1
57 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
58 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
59 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
61 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
62 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
63 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
64 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
65 Piya Hanvoravongchai 1
66 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
67 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
68 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
69 Kittinan Anakamanee 1
70 Supattra Srivanichakorn 1
71 Supawanee Sumpaonon 1
72 อุดม ทุมโฆสิต 1
73 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
74 สุภกร บัวสาย 1
75 Phusit Prakongsai 1
76 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
77 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
78 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
79 Pongphan Phatanwanit 1
80 เสรี หงษ์หยก 1
81 Met Chokchaichan 1
82 Seree Hongyok 1
83 Suphatra Sriwanichakorn 1
84 Niphit Phirawet 1
85 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
86 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
87 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
88 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
89 Suttikarn Chunsuttiwat 1
90 Nongluk Yodmongkol 1
91 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
92 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
93 Sutichai Chitaphankul 1
94 Khraisak Watcharanukulkrai 1
95 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
96 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
97 อิสระ 1
98 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
99 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
100 ภัทชา ด้วงกลัด 1
101 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
102 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
103 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
104 Chainan Tayawiwat 1
105 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
106 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
107 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
108 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2539 1
9 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
11 system approach to R2R from individual project to system changes
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
13 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
14 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
16 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
17 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย