ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 25
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
8 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
12 วิจารณ์ พานิช 3
13 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
14 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
15 ชูชัย ศุภวงศ์ 3
16 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
17 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
18 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
20 อำพล จินดาวัฒนะ 2
21 ดวงมณี เลาวกุล 2
22 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 2
23 ศิริพร กัญชนะ 2
24 ทัศนีย์ ญาณะ 2
25 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
26 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
27 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
28 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
29 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
30 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
31 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 2
32 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
33 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
34 ณัฐ ภมรประวัติ 2
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
36 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
37 นิตยา วัจนะภูมิ 2
38 วรัญญู เสนาสุ 2
39 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
41 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
42 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
43 ภูษิต ประคองสาย 2
44 ปกป้อง ศรีสนิท 2
45 นนท์ นุชหมอน 2
46 สฤณี อาชวานันทกุล 2
47 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
48 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
49 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
50 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
51 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
52 ภัทชา ด้วงกลัด 1
53 อิสระ 1
54 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
55 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
56 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
57 Khraisak Watcharanukulkrai 1
58 Chainan Tayawiwat 1
59 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
60 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
61 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
62 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
64 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
65 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
66 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
67 ศรีราชา เจริญพานิช 1
68 Sutichai Chitaphankul 1
69 Sriracha Charoenparij 1
70 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
71 สมหญิง อุ้มบุญ 1
72 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
73 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
74 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
75 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
76 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
77 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
78 Phusit Prakongsai 1
79 Supattra Srivanichakorn 1
80 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 Piya Hanvoravongchai 1
82 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
83 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
84 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
85 Supawanee Sumpaonon 1
86 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
87 Choochai Supawongse 1
88 Daniel Kraushaar 1
89 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
90 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
91 สุภกร บัวสาย 1
92 อุดม ทุมโฆสิต 1
93 Kittinan Anakamanee 1
94 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
95 เสรี หงษ์หยก 1
96 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
97 Pongphan Phatanwanit 1
98 Met Chokchaichan 1
99 Niphit Phirawet 1
100 Seree Hongyok 1
101 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
102 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
103 Suttikarn Chunsuttiwat 1
104 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
105 Nongluk Yodmongkol 1
106 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
107 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
108 Suphatra Sriwanichakorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2544 1
7 2541 1
8 2539 1
9 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
11 system approach to R2R from individual project to system changes
12 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
13 นโยบายกับการวิจัย คู่สร้างคู่สมจริงหรือ (ตอน 1)
14 เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบริหารภาครัฐและการปฏิรูปภาคราชการ กับอนาคตของการพัฒนา การประกันสุขภาพของประเทศไทย : การปกครองตนเองและการกระจายอำนาจในการบริการโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
16 สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
17 ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย