ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศรี จินตนสนธิ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2536 1
6 2534 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของโรงเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของโรงเรียนประถมช่วงชั้นที่ 1 ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
3 การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์เกลือจากบ่อเกลือพันปี
ปี พ.ศ. 2547
4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง บ่อเกลือพัน
ปี พ.ศ. 2536
5 ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโจทย์เรื่องฟังก์ชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2534
6 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเรียนเรื่องฟังก์ชันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก