ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กมล ฉวีวรรณ 6
2 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 6
3 อารุณี ชัยสิงห์ 6
4 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
5 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 6
6 มรกต ตันติเจริญ 4
7 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
8 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
9 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
10 สุวิทย์ เตีย 2
11 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
12 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
13 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
14 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
15 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
16 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
17 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
18 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
19 นิรมล สุธรรมกิจ 2
20 นเรศ ดำรงชัย 2
21 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
22 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
23 วินัย ประภากรเกียรติ 2
24 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
25 อภิชาติ สีทาแก 2
26 ยศพงษ์ ลออนวล 2
27 สมบัติ เหสกุล 2
28 วัชริน มีรอด 2
29 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
30 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
31 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
32 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
33 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
34 มาลินี ลีโทชวลิต 2
35 วรินธร สงคศิริ 2
36 จำนง สรพิพัฒน์ 2
37 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
38 อรรณพ นพรัตน์ 2
39 สรัญญา วัชโรทัย 1
40 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
41 นงลักษณ์ เทียนเสรี 1
42 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2547 2
8 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันไปสู่เกษตรกร
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว (liquid culture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์พันธุ์ปาล์มน้ำมันในอนาคต
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนา SNP Markers ในยีนที่ควบคุมการสร้างและเปลี่ยนแปลงการผลิตแป้งจากข้าว 15 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด
ปี พ.ศ. 2553
6 การผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสร้าง seed nursery
ปี พ.ศ. 2547
7 การจัดตั้งโครงการพิเศษ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว"
8 การรวบรวม การคัดเลือกพันธุ์ และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 SSR markers in transcripts of genes linked to post-transcriptional and transcriptional regulatory functions during vegetative and reproductive development of Elaeis guineensis
10 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)
11 Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong region
12 Assembly and analysis of a male sterile rubber tree mitochondrial genome reveals DNA rearrangement events and a novel transcript
13 Transcriptome analysis of normal and mantled developing oil palm flower and fruit
14 Temporal and spatial expression of polygalacturonase gene family members reveals divergent regulation during fleshy fruit ripening and abscission in the monocot species oil palm