ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย ตันเจริญ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 นิลุบล ทวีกุล 5
4 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
5 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 5
6 อนันต์ ทองภู 5
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 4
8 สุภาพร สุขโต 3
9 เหรียญทอง พานสายตา 3
10 สมควร คล้องช้าง 3
11 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
12 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
13 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
14 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
15 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
16 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
17 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
18 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
19 วนิดา โนบรรเทา 3
20 วสันต์ วรรณจักร์ 3
21 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
22 วุฒิพล จันสระคู 3
23 วิทูร อมรพล 3
24 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
25 ไพรสน รุจิคุณ 2
26 สาธิต อารีรักษ์ 2
27 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
28 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
29 รัฐกร สืบคา 2
30 วริศ แคนคอน 2
31 ศิริขวัญ ภู่นา 2
32 รมิดา ขันตรีกรม 2
33 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
34 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
35 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
36 วาสนา วันดี 2
37 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
38 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
39 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
40 อุบล หินเธาว์ 2
41 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 2
42 บุญญาภา ศรีหาตา 2
43 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
44 ปรีชา กาเพ็ชร 2
45 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
46 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
47 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
48 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
49 สรัตนา เสนาะ 2
50 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
51 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
52 เสำวรี บำรุง 2
53 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
54 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
55 วนิดำ โนบรรเทำ 2
56 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
57 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
58 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
59 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
60 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
61 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
62 สมชำย บุญประดับ 2
63 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
64 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
65 อุชฎา สุขจันทร์ 2
66 เมธำพร พุฒขำว 2
67 อภิชำต เมืองซอง 2
68 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
69 มำลัย กล่อมแก้ว 2
70 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
71 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
72 สุภำพร สุขโต 2
73 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
74 เมธาพร พุฒขาว 1
75 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
76 พัชรินทร์ นามวง์ 1
77 วารีย์ ทองมี 1
78 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
79 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
80 มาลัย กล่อมแก้ว 1
81 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
82 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
83 สมชาย บุญประดับ 1
84 เบญจมาศ คำสืบ 1
85 ประชา ถ้ำทอง 1
86 ประชา ถ้าทอง 1
87 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
88 เสาวรี บำรุง 1
89 จงรักษ์ จารุเนตร 1
90 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
91 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2545 1
4 2544 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
2 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารดินปุ๋ยและโลหะหนักที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะดิน
ปี พ.ศ. 2545
4 อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรี ในสภาพขังน้ำ
ปี พ.ศ. 2544
5 อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรีในสภาพขังน้ำ