ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย ตันเจริญ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 7
2 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 7
3 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
4 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 5
5 อนันต์ ทองภู 5
6 นิลุบล ทวีกุล 5
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 4
8 วิทูร อมรพล 3
9 วุฒิพล จันสระคู 3
10 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
11 วสันต์ วรรณจักร์ 3
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
13 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
14 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
15 วนิดา โนบรรเทา 3
16 เหรียญทอง พานสายตา 3
17 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
18 สมควร คล้องช้าง 3
19 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
20 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
21 สุภาพร สุขโต 3
22 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
23 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
24 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
25 อุชฎา สุขจันทร์ 2
26 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 2
27 ศิริขวัญ ภู่นา 2
28 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
29 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
30 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
31 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
32 อภิชำต เมืองซอง 2
33 รมิดา ขันตรีกรม 2
34 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
35 สรัตนา เสนาะ 2
36 ไพรสน รุจิคุณ 2
37 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
38 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
39 ปรีชา กาเพ็ชร 2
40 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
41 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
42 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
43 สาธิต อารีรักษ์ 2
44 วริศ แคนคอน 2
45 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
46 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
47 รัฐกร สืบคา 2
48 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
49 เมธำพร พุฒขำว 2
50 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
51 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
52 อุบล หินเธาว์ 2
53 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
54 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
55 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
56 บุญญาภา ศรีหาตา 2
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
58 วาสนา วันดี 2
59 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
60 สุภำพร สุขโต 2
61 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
62 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
63 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
64 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
65 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
66 สมชำย บุญประดับ 2
67 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
68 มำลัย กล่อมแก้ว 2
69 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
70 เสำวรี บำรุง 2
71 วนิดำ โนบรรเทำ 2
72 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
73 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
74 เมธาพร พุฒขาว 1
75 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
76 พัชรินทร์ นามวง์ 1
77 วารีย์ ทองมี 1
78 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
79 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
80 มาลัย กล่อมแก้ว 1
81 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
82 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
83 สมชาย บุญประดับ 1
84 เบญจมาศ คำสืบ 1
85 ประชา ถ้ำทอง 1
86 ประชา ถ้าทอง 1
87 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
88 เสาวรี บำรุง 1
89 จงรักษ์ จารุเนตร 1
90 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
91 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2545 1
4 2544 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
2 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารดินปุ๋ยและโลหะหนักที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะดิน
ปี พ.ศ. 2545
4 อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรี ในสภาพขังน้ำ
ปี พ.ศ. 2544
5 อิทธิพลของการใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรีในสภาพขังน้ำ