ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร พรมดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
6 ไววิทย์ พุทธารี 1
7 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
8 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
9 วาสนา เสียงดัง 1
10 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 สำเริง แย้มโสภี 1
13 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 วัลลภ แย้มเหมือน 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 Pornpimol Muanjai 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 กมลชนก ยวดยง 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 เอกชัย อดุลยธรรม 1
32 Walaisiri Muangsiri 1
33 ธวัชชัย สันติสุข 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 Thada Jirajaras 1
36 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 Srilert Chotpantarat 1
41 ศิริชัย ศิริกายะ 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
44 Chalermpol Leevailoj 1
45 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
48 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 อุทัย บุญประเสริฐ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
70 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
72 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 Somying Tumwasorn 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
79 วิมล เหมะจันทร 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 Kitpramuk Tantayaporn 1
84 Puttipongse Varavudhi 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 Chakkaphan Sutthirat 1
93 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 Sumphan Wongseripipatana 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
112 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
113 มยุรี ตันติสิระ 1
114 ๋Janes, Gavin W. 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
121 Anawatch Mitpratan 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Acom Sornsute 1
132 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 Chayaporn Supachartwong 1
135 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
136 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 Yeshey Penjor 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 วินัย งามแสง 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
151 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1